Truy cập nội dung luôn

Đầu tư - Dự án Đầu tư - Dự án

Thông báo số 183/TB-SGDĐT ngày 22/11/2019 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu số 04: mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi thiết bị dạy học các trường mầm non....
​Quyết định 1366/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi thiết bị dạy học ở các trường mầm non...
Thông báo số 165/TB-SGDĐT, ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh kết quả lựa chọn nhà thầu....
Quyết định số 1164/QĐ-SGDĐT ngày 17/10/2019 về việc công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác quý 3/2019....
​Quyết định số 1163/QĐ-SGDĐT, ngày 17/10/2019 về việc công bố công khai dự toán NSNN bổ sung quý 3/2019...
​Quyết định 851/QĐ-SGDĐT, ngày 01/8/2019 về việc công bố công khai dự toán NSNN bổ sung quý 2/2019...
​Quyết định 850/QĐ-SGDĐT, ngày 01/8/2019 về việc công bố công khai quyết toán thu -chi nguồn NSNN, nguồn khác quý 2/2019...
​Quyết định 810/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 4: Mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học phòng học bộ môn...
Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016...
Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX - Kỳ họp thứ 6, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 94
  Tổng lượt truy cập: 521355