Truy cập nội dung luôn

Đầu tư - Dự án Đầu tư - Dự án

​Thông báo số 101/TB-BMT ngày 26/5/2023 của BMT Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Mua sắm vật tư văn phòng phục vụ hoạt động sự nghiệp năm 202...
​Thông báo số 100/TB-BMT ngày 26/5/2023 của BMT Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động sự nghiệp năm 202...
Quyết định số 503/QĐ-SGDĐT ngày 22/5/2023 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04: Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động sự nghiệp năm 202...
​Quyết định số 491/QĐ-SGDĐT ngày 19/5/2023 của SGDĐT Chỉ định thầu in ấn sản phẩn phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 202...
​Quyết định số 488/QĐ-SGDĐT ngày 18/5/2023 của SGDĐT Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán in ấn sản phẩm phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 202...
​Quyết định số 475/QĐ-SGDĐT ngày 15/5/2023 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn thẩm định giá dự toán mua sắm thiết bị phục vụ các kỳ thi năm 202...
​Quyết định số 471/QĐ-SGDĐT ngày 12/5/2023 của SGDĐT Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi phí tư vấn thẩm định giá mua sắm thiết bị phục vụ các kỳ thi năm 202...
​Quyết định số 436/QĐ-BMT ngày 28/4/2023 của BMT Phê duyệt HSYC (E-HSMT) Gói thầu số 04: Mua sắm văn phòng phẩm phục vụ hoạt động sự nghiệp năm 202...
​Quyết định số 437/QĐ-BMT ngày 28/4/2023 của BMT Phê duyệt HSYC (E-MSMT) Gói thầu số 04: Mua sắm vật tư văn phòng phục vụ hoạt động sự nghiệp năm 202...
​Quyết định số 427/QĐ-SGDĐT ngày 26/4/2023 của SGDĐT Chỉ định thầu tư vấn thẩm định HSYC (E-HSMT) Gói thầu số 04: Mua sắm vật tư văn phòng phục vụ hoạt động sự nghiệp năm 202...
Xem thêm >>