Truy cập nội dung luôn

Đầu tư - Dự án Đầu tư - Dự án

Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016...
Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX - Kỳ họp thứ 6, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư...
Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX - Kỳ họp thứ 10, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020...
Quyết định số 51/QĐ-SGDĐT ngày 16/01/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh....
Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030....

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 280
  Tổng lượt truy cập: 430699