Truy cập nội dung luôn

Đầu tư - Dự án Đầu tư - Dự án

Thông báo số 165/TB-SGDĐT, ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh kết quả lựa chọn nhà thầu....
Quyết định số 1164/QĐ-SGDĐT ngày 17/10/2019 về việc công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác quý 3/2019....
​Quyết định số 1163/QĐ-SGDĐT, ngày 17/10/2019 về việc công bố công khai dự toán NSNN bổ sung quý 3/2019...
​Quyết định 851/QĐ-SGDĐT, ngày 01/8/2019 về việc công bố công khai dự toán NSNN bổ sung quý 2/2019...
​Quyết định 850/QĐ-SGDĐT, ngày 01/8/2019 về việc công bố công khai quyết toán thu -chi nguồn NSNN, nguồn khác quý 2/2019...
​Quyết định 810/QĐ-SGDĐT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 4: Mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học phòng học bộ môn...
Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016...
Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX - Kỳ họp thứ 6, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư...
Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX - Kỳ họp thứ 10, về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020...
Quyết định số 51/QĐ-SGDĐT ngày 16/01/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh....

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 176
  Tổng lượt truy cập: 488762