Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh
28/11/2019

Thực hiện Hướng dẫn số 107-HD/BTGTW, ngày 15/11/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn tuyên truyền như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới chào mừng 120 năm thành lập tỉnh, mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), mừng Xuân Canh Tý 2020 và chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước; khẳng định sức sống của Đảng trong mối liên hệ mật thiết, máu thịt với nhân dân, ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không còn lợi ích nào khác; khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.

2.Tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm rõ những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ đại hội ở các cấp, các tổ chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị các khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn quan tâm chăm lo tới việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

3. Tri ân các Lãnh tụ Đảng, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng; biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp, các ngành; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay.

4. Tuyên truyền những kết quả, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và trong công tác tuyên truyền chuẩn bị phục vụ, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội XII của Đảng.

5. Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

6. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

7. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN

- Lễ dâng hương tưởng niệm Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Bác và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh tại ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh.

- Lễ mít tinh kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Canh Tý 2020 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (dự kiến tổ chức vào 10/01/2020).

- Chương trình liên hoan văn hóa - nghệ thuật đồng bào các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (dự kiến tổ chức vào 15/01/2020).

- Chương trình nghệ thuật bắn pháo hoa mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh, đón giao thừa và mừng Đảng, mừng Xuân CanhTý 2020 tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (dự kiến tổ chức vào ngày 24/01/2020).

- Các hoạt động gặp mặt, đền ơn đáp nghĩa các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước.

- Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, biên soạn và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền...

- Tổ chức trao huy hiệu Đảng, kết nạp đảng viên mới.

- Truyền hình trực tiếp Lễ mít tinh kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Canh Tý 2020.

- Phát động tham gia thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam trên trang mạng VCnet.vn của Ban Tuyên giáo Trung ưorng.

- Các hoạt động 120 năm thành lập tỉnh, gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Canh Tý 2020 theo Kế hoạch số 114-KH/BTCL ngày 29/7/2019 của Ban Tổ chức các ngày lễ lớn và Kế hoạch số 118-KH/BTCL ngày 20/9/2019 của Tiểu ban Tuyên truyền và Khánh tiết.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền.

- Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền:

          + Đề cương tuyên truyền 120 năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh (01/01/1900 - 01/01/2020) (ban hành kèm theo Công văn số 1.364-CV/BTGTƯ ngày 11/11/2019)

          + Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

- Hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

- Tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm ở các ngành, đoàn thể, địa phương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân theo chủ đề hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

2. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử của ngành, địa phương, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền...

         + Chọn thời điểm thích họp để tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù họp, thiết thực, hiệu quả.

         + Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện từ tháng 12/2019 đến hết tháng 3/2020, cao điểm trong tháng 01 và đầu tháng 02/2020.

- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ban, ngành, đoàn thể, địa phương; nắm chắc tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết, nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước, khu căn cứ cách mạng hoặc chiến khu xưa, vùng sâu.

- Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở sinh hoạt Đề cương tuyên truyền 120 năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh (01/01/1900 - 01/01/2020); Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

- Chỉ đạo, hướng dẫn chi, đảng bộ, các đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Chủ đề sinh hoạt: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”

Nội dung sinh hoạt:

+ Ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

+ Liên hệ, ôn lại truyền thống, công lao, đóng góp to lớn của tổ chức Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua. Tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời thảo luận, trao đổi, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, thách thức của Đảng trong thời gian tới, đề xuất giải pháp của tổ chức đảng, của chính quyền, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Hình thức sinh hoạt:

+ Đối với các chi bộ Đảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề hoàn thành trong tháng 01/2020.

+ Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội trong Quý I năm 2020.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan: pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướng, thông tin lưu động và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản, mừng Xuân Canh Tý 2020, gắn chung với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh.

- Tham mưu tổ chức tốt các hoạt động liên hoan văn hóa - nghệ thuật, chương trình nghệ thuật; trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng; xây dựng phương án bố trí chỗ ngồi cho đại biểu dự Lễ mít tinh kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Canh Tý 2020

4. Sử Thông tin và Truyền thông

Tăng cường quản lý tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5 . Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, cổng thông tỉn điện tử tỉnh, các tạp chí, tờ tin, đài truyền thanh các huyện, thị, thành phổ, trạm truyền thanh các xã, phường, thị trấn

- Bám sát chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, của cấp ủy, tổ chức đảng, mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020; tập trung tuyên truyền sâu đậm về những thành tựu của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa bằng nhiều hình thức phù họp, hiệu quả.

- Tổ chức tốt việc phát thanh và truyền hình trực tiếp Lễ mít tinh kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Canh Tý 2020, đồng thời có kế hoạch tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam lễ kỷ niệm của Trung ương.

6. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy

- Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền; xây dựng và ban hành hướng dẫn, tuyên truyền của địa phương, đơn vị; hướng dẫn sinh hoạt Đề cương tuyên truyền 120 năm Ngày thành lập tỉnh Trà Vinh (01/01/1900-01/01/2020); Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

- Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân theo chủ đề sinh hoạt: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh” biên tập, đưa nội dung tuyên truyền vào nội dung Thông tin công tác tư tưởng hoặc Thông tin của địa phương.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)!

2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

3. Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Trà Vinh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

7. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRÀ VINH

file công văn hướng dẫn kèm theo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 148
  Tổng lượt truy cập: 547796