Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
26/08/2019

Căn cứ Quyết định số 1349/QĐ.UBND ngày 19/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên dịa bàn tỉnh;

Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 26/12/2018 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết sổ 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ tình hình thực tiễn, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

 

                      Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 215
  Tổng lượt truy cập: 547863