Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020
09/12/2019

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;      

Căn cứ Quyết định số 10/2016/QĐ.UBND ngày 01/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Trà vinh về việc sửa đổi khoản 2, Điều 4 của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

Căn cứ Hướng dẫn số 3930/BGDĐT-TTr ngày 30/8/2019 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020;

Theo tờ trình số 157/ TT-TTr  ngày 05/12/2019 của Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh,

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh (kèm theo kế hoạch số 154/KH-TTr ngày 04/12/2019 của Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo)

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

- Quyết định số 1406/QĐ-SGDĐT

- Kế hoạch số 154/KH-TTr

- Tờ trình số 157/TT-TTr

VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 387
  Tổng lượt truy cập: 588572