Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh tổ chức học tập, sinh hoạt chính trị hè năm 2019
15/08/2019

​Sáng ngày 10/08, tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Trà Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức sinh hoạt chính trị hè năm 2019.

Tham gia đợt sinh hoạt chính trị hè năm 2019 có gần 200 đại biểu là cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và giảng viên trong toàn tỉnh Trà Vinh. Trong 02 ngày học tập các đại biểu được tiếp thu các vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi của Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII ); Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư về “ Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng ”; Kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chình trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chính đốn Đảng của địa phương, ngành Giáo dục; Quán triệt, thực hiện Kết luận số 51 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến nhiệm vụ ngành Giáo dục…

Các cán bộ, giáo viên tham gia lớp sinh hoạt chính trị hè.

Sinh hoạt chính trị hè năm 2019, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và giảng viên trong toàn tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản kết quả Hội nghị lần thứ mười của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII ) và một số Nghị quyết, quy định quan trọng, những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh Trà Vinh và các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, qua đây nhằm nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm công dân cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và giảng viên trong toàn tỉnh, ra sức thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ Giáo dục – Đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh./

                                                                     Thực hiện: Hồng Hà

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 146
  Tổng lượt truy cập: 531234