Truy cập nội dung luôn

Chính sách pháp luật Chính sách pháp luật

​Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 29/8/2023 của UBND Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vin...
​Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 của UBND Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vin...
​Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND Quy định khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vin...
​Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vin...
​Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 của HĐND Quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vin...
Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 của BGDĐT Ban hành quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu s...
​Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức...
​Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông  ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục...
​Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 của HĐND Áp dụng mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022-202...
​Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội tr...
Thông tư số 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2023 của BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán tr...
Thu học phí năm học 2022-2023 - 27/01/2023 (số lượt xem: 129)
​Công văn số 298/UBND-KGVX ngày 19/01/2023 của UBND Thu học phí năm học 2022-202...
​Công văn số 250/UBND-KGVX ngày 18/01/2023 của UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính ph...
​Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 của BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyê...
​Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lậ...
Xem thêm >>