Truy cập nội dung luôn

Chính sách pháp luật Chính sách pháp luật

Thu học phí năm học 2022-2023 - 27/01/2023 (số lượt xem: 16)
​Công văn số 298/UBND-KGVX ngày 19/01/2023 của UBND Thu học phí năm học 2022-202...
​Công văn số 250/UBND-KGVX ngày 18/01/2023 của UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính ph...
​Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 của BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyê...
​Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28/12/2022 của BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lậ...
​Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo  dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vin...
​Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND Hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7-Hội đồng nhân dân khóa...
​Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạ...
​Thông tư số 10/2022/TT-BGDĐT ngày 12/7/2022 của BGDĐT Quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù ch...
​Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022-202...
​Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm no...
​Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 của HĐND Phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn Trà Vinh năm học 2021-2022 ...
​Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 của HĐND Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo  dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vin...
​Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thụ...
​Thông tư số 46/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của BGDĐT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệ...
​Thông tư số 47/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của BGDĐT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dụ...
Xem thêm >>