Truy cập nội dung luôn

Chức năng nhiệm vụ Chức năng nhiệm vụ

 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-SGDĐT ngày 15/9/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

     Văn bản này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nguyên tắc phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

1. Kế thừa sự phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đã thực hiện có hiệu quả và hợp lý.

2. Mỗi lĩnh vực công việc chỉ giao một phòng chuyên môn, nghiệp vụ làm đầu mối chủ trì, theo dõi, xử lý; trường hợp một lĩnh vực công việc liên quan đến nhiệm vụ của nhiều phòng chuyên môn, nghiệp vụ thì phòng chuyên môn, nghiệp vụ làm đầu mối chủ trì và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ phối hợp theo dõi, xử lý.

3. Trường hợp cần thiết, Giám đốc thành lập các tổ, nhóm công tác để thực hiện nhiệm vụ hoặc phân công cho một phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

 

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng

1. Chức năng

     Giúp Giám đốc: xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở, công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, truyền thông, quản trị công sở; thực hiện chức năng quản lý nhà nước bằng pháp luật trong ngành giáo dục, tổ chức thực hiện công tác pháp chế ngành theo quy định; thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, an ninh của Sở; quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trong ngành giáo dục; quản lý đất, tài sản, công cụ dụng cụ thuộc trụ sở làm việc của Sở; quản lý nhà nước về công tác chính trị tư tưởng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tổng hợp, thư ký lãnh đạo Sở

     - Tổng hợp: xây dựng, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao và Quy chế làm việc của Sở; xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của Sở.

     - Thư ký lãnh đạo Sở: thực hiện kế hoạch, lịch làm việc và chuẩn bị các chuyến đi công tác của lãnh đạo Sở; phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo kết luận cuộc họp của lãnh đạo Sở.

b) Hành chính

     - Quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận 1 cửa, công tác văn thư, lưu trữ của Sở theo quy định; kiểm soát văn bản trước khi phát hành; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở.

     - Tổ chức thực hiện hiện đại hóa nền hành chính của Sở, bao gồm: kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phương thức làm việc; hiện đại hóa công sở.

     - In ấn tài liệu phục vụ các hoạt động chỉ đạo, quản lý và điều hành của Sở; phục vụ hội nghị, hội thảo, kỷ niệm các ngày lễ, tết và các hoạt động của cơ quan Sở.

      - Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định.

      - Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở.

c) Quản trị công sở, bảo đảm điều kiện làm việc

     - Quản lý nhà đất, trụ sở làm việc; sửa chữa, xây dựng cơ bản và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật thuộc cơ quan Sở.

     - Đảm bảo các phương tiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc của cơ quan Sở.

     - Bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai, bão lụt; cảnh quan, vệ sinh môi trường tại cơ quan Sở.

d) Truyền thông

     - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông của Sở. Thiết lập và duy trì quan hệ công tác với các cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông.

     - Quản lý, điều hành Cổng thông tin điện tử của Sở, hệ thống hội nghị truyền hình giữa Sở với các điểm cầu.

đ) Xây dựng pháp luật trong lĩnh vực giáo dục

     - Tham mưu Giám đốc đề xuất xây dựng chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở; xây dựng kế hoạch thực hiện văn bản quy phạm pháp luật hằng năm và dài hạn của Sở; tổ chức thực hiện văn bản pháp luật; theo dõi, đôn đốc việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

     - Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh do Sở chủ trì soạn thảo.

     - Tham mưu Giám đốc trong việc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài Sở gửi lấy ý kiến.

e) Kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính

     - Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực giáo dục; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xử lý theo thẩm quyền đối với các văn bản trái pháp luật về giáo dục.

     - Thực hiện việc rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành;

     - Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công bố thủ tục hành chính.

g) Pháp chế ngành giáo dục

     - Xây dựng chương trình và phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục và đội ngũ công chức, viên chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; hướng dẫn, kiểm tra công tác pháp chế ngành.

     - Thực hiện tư vấn pháp luật; tổ chức, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác bồi thường của Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Sở.

h) Thi đua, khen thưởng

     - Xây dựng, triển khai và kiểm tra thực hiện các kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng của ngành.

     - Giúp Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành xét khen thưởng hằng năm đối với cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục và đào tạo.

     - Thực hiện công tác thi đua của Sở Giáo dục và Đào tạo theo khối thi đua các Sở, ngành. Khen thưởng theo chuyên đề, theo đợt; khen thưởng đột xuất; trình khen thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" đối với các tập thể, cá nhân.

     - Tham mưu Giám đốc Sở công nhận danh hiệu thi đua, trình cấp trên quyết định khen thưởng đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, hiệp y khen thưởng đối với tập thể và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.

     - Vận động các nguồn tài trợ; quản lý, kiểm tra việc sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

i) Công tác quân sự, quốc phòng trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở

     - Đăng ký nghĩa vụ quân sự, lực lượng dự bị động viên; tổ chức các hoạt động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ, tham gia nhiệm vụ phòng thủ khu vực, Kế hoạch động viên thời chiến (B), Kế hoạch chuyển trạng thái khi có chiến tranh (A), Kế hoạch chiến đấu tại chỗ (C).

     - Kiểm tra việc thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở.

k) Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

     - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

     - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành và các cơ sở giáo dục.

l) Kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

     - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin quản lý ngành và các cơ sở giáo dục.

     - Xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý, điều hành của Sở và cơ sở giáo dục.

m) Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

     - Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xây dựng, hướng dẫn thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin theo các cấp học và trình độ.

     - Thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin giáo dục và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

n) Giáo dục chính trị, tư tưởng

     - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     - Theo dõi, xử lý các vấn đề về chính trị, tư tưởng trong học sinh; hướng dẫn công tác phát triển Đảng trong học sinh.

     - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; môi trường giáo dục nền nếp, kỷ cương, lành mạnh, thân thiện; công tác giáo dục thẩm mỹ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong học sinh.

o) Bảo đảm an ninh

     - Hướng dẫn những nội dung mới về sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về an ninh cho học sinh.

     - Xây dựng kế hoạch và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống khủng bố; an ninh, trật tự an toàn của Sở và trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

p) Thực hiện công tác phụ nữ

     - Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành.

     - Triển khai thực hiện công tác nữ công, bình đẳng giới.

q) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra

1. Chức năng

     Giúp Giám đốc quản lý nhà nước về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ. Thanh tra có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

đ) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

g) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

h) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Tổ chức cán bộ

1. Chức năng

     Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức, người lao động đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; thực hiện quản lý nhà nước về công tác sắp xếp, qui hoạch, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tổ chức bộ máy

     - Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở, các đơn vị thuộc Sở.

     - Thẩm định hồ sơ; thẩm định thực tế đề án thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, đổi tên, chuyển đổi loại hình, giải thể các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

b) Quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá nhân sự

     - Tham mưu quy hoạch các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở. Thực hiện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Sở.

     - Xây dựng danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở trong tổng số viên chức được giao; hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định; xây dựng quy định và tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định; cử và quản lý cán bộ làm công tác hợp tác giáo dục ở nước ngoài.

     - Hướng dẫn, tổ chức thực hiện đánh giá công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định.

c) Đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động

     - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động.

     - Tổ chức thực hiện nâng ngạch/hạng, chuyển ngạch/hạng, lương và phụ cấp theo lương, chế độ bảo hiểm, hưu trí, kéo dài thời gian công tác và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật; tham mưu duyệt tiền thêm giờ, tiền ngoài trời cho giáo viên các trường trực thuộc Sở.

     - Hướng dẫn và kiểm tra công tác kê khai tài sản đối với công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

     - Hướng dẫn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên giáo dục.

     - Hướng dẫn xác định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập.

     - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền về thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho nhà giáo.

     - Hướng dẫn thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động.

d) Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

     - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục.

     - Kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về chuẩn/khung năng lực; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục.

     - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục.

đ) Quan hệ quốc tế

     - Tham mưu đàm phán, ký kết, thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp tác khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hoặc đình chỉ các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế thuộc Sở.

     - Tham mưu cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài ngắn hạn; giải quyết các thủ tục, tổ chức đánh giá kết quả làm việc của các đoàn ra do lãnh đạo Sở chủ trì.

     - Tham mưu tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Sở; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hợp tác quốc tế tại các cơ sở giáo dục.

e) Giáo dục quốc tế

     - Triển khai thực hiện việc quản lý công chức, viên chức thuộc Sở học tập ở nước ngoài.

     - Tuyển chọn, cử công chức, viên chức học tập tại nước ngoài theo các chương trình, đề án học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước.

     - Hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của tỉnh Trà Vinh và nước ngoài về liên kết chương trình giáo dục, đào tạo; trao đổi giáo viên, giảng viên, học sinh; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

     - Thực hiện các dịch vụ công về giáo dục và đào tạo quốc tế.

h) Công tác du học và dịch vụ tư vấn du học

     - Cấp phép và quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học; quản lý các cơ sở giáo dục của nước ngoài tại tỉnh Trà Vinh.

     - Tư vấn cho học sinh tham gia theo học tại các trường đại học ngoài nước.

     - Theo dõi và quản lý sinh viên tham gia theo các trường đại học ngoài nước.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Kế hoạch tài chính

1. Chức năng

     Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, công tác tài chính và thống kê ngành giáo dục của Sở; thực hiện quản lý nhà nước về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, các chương trình, dự án đầu tư phát triển ngành thuộc phạm vi, trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo

     - Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo.

     - Quy hoạch phát triển ngành giáo dục, quy hoạch mạng lưới trường lớp học.

     - Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo dài hạn, trung hạn và hằng năm.

b) Tài chính, tài sản

     - Hướng dẫn lập dự toán, tổng hợp dự toán thu chi ngân sách hằng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm của Sở; đề xuất phương án phân bổ tài chính của Sở; tham mưu phân bổ kinh phí của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; kiểm tra sử dụng ngân sách nhà nước của Sở và giám sát phân bổ, sử dụng ngân sách trong toàn ngành; xét duyệt quyết toán kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp quyết toán ngân sách chi thường xuyên, chi các dự án, đề án, chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm của Sở; xây dựng các quy định định mức, chính sách thu hút các nguồn lực tài chính cho phát triển ngành.

     - Hướng dẫn thực hiện cơ chế thu, sử dụng giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chính sách học bổng từ ngân sách nhà nước, chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, gia đình chính sách và các chính sách khác đối với người học.

     - Thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản trực tiếp đối với việc quản lý tài chính, tài sản của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

     - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước hằng năm được giao của cơ quan Sở.

     - Hướng dẫn, kiểm soát, thanh toán, quyết toán thu, chi tài chính qua tài khoản của cơ quan Sở.

     - Thẩm định, trình cấp thẩm quyền các nội dung liên quan đến chủ trương, phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với kinh sự nghiệp thường xuyên, mua sắm, sữa chữa nhỏ hàng năm, theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

c) Thống kê ngành giáo dục

     - Xây dựng các chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

     - Thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục; phân tích và dự báo thống kê.

d) Cơ chế chính sách phát triển cơ sở vật chất và thiết bị trường học

     - Kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục, các cơ sở đào tạo thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị trường học.

     - Hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư, xã hội hóa phát triển cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

     - Quản lý nội dung, quy cách, chất lượng thiết bị dạy học.

đ) Chương trình, đề án cơ sở vật chất, thiết bị trường học

     - Hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và toàn ngành.

     - Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và ngành theo phân công của cấp thẩm quyền.

     - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các các chương trình, đề án cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và ngành.

e) Đầu tư

     - Hướng dẫn, tổng hợp dự toán kế hoạch trung hạn, hằng năm về đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án mua sắm trang thiết bị đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở với mọi nguồn vốn.

     - Phối hợp thẩm định các yếu tố kỹ thuật của các dự án đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học thuộc thẩm quyền của Sở.

     - Phối hợp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học thuộc thẩm quyền của Sở.

     - Tham mưu thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

     - Tham mưu tổ chức các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài, vận động tài trợ; chuyển giao công nghệ, mô hình giáo dục. Quản lý việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học

1. Chức năng

     Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, tiểu học; thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đối với cấp học mầm non, tiểu học.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Chương trình giáo dục mầm non, tiểu học

     - Hướng dẫn việc thực hiện nội dung chương trình giáo dục mầm non, sử dụng tài liệu, đồ chơi; đồ dùng, thiết bị dạy học; phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục mầm non;

     - Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục mầm non.

     - Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

     - Hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình giáo dục tiểu học; thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học.

     - Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục tiểu học.

b) Đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non, tiểu học

     - Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học để nâng cao năng lực chuyên môn.

     - Phối hợp quản lý, chỉ đạo tổ chức các kỳ thi, cuộc thi các môn văn hoá dành cho học sinh tiểu học.

c) Tổ chức, hoạt động nhà trường mầm non, tiểu học

     - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học.

     - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn các loại hình cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 8. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Giáo dục Trung học

1. Chức năng

     Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục trung học, bao gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông; quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh; thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục thể chất; thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thể dục thể thao, công tác y tế trường học, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích; thực hiện quản lý nhà nước về công tác học sinh; thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đối với cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Chương trình giáo dục trung học

     - Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục trung học.

     - Hướng dẫn việc thực hiện nội dung chương trình giáo dục trung học, quy chế thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên; thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, chất lượng giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

b) Đảm bảo chất lượng giáo dục trung học

     - Phối hợp quản lý, chỉ đạo tổ chức các kỳ thi, cuộc thi các môn văn hoá dành cho học sinh trung học.

     - Hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trung học, giáo dục thường xuyên để nâng cao năng lực chuyên môn.

c) Tổ chức, hoạt động nhà trường

     - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên.

     - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn các loại hình cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên.

     - Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

d) Triển khai chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh

     - Triển khai thực hiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa giáo dục quốc phòng và an ninh đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo. Thực hiện chương trình lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học.

     - Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.

     - Kiểm tra, đánh giá kết quả giảng dạy, sử dụng thiết bị dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

đ) Bảo đảm chính sách, bồi dưỡng quốc phòng và an ninh

     - Hướng dẫn thực hiện các quy định đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

e) Giáo dục thể chất

     - Triển khai thực hiện nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục thể chất.

     - Hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo làm công tác giáo dục thể chất;

     - Kiểm tra, đánh giá về công tác giáo dục thể chất trong trường học.

g) Thể thao trường học

     - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá phong trào luyện tập thể dục thể thao của các cơ sở giáo dục, đào tạo; các câu lạc bộ thể dục thể thao học sinh.

     - Hướng dẫn, tổ chức, tham gia các hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh trong nước và quốc tế.

h) Y tế trường học

     - Hướng dẫn, kiểm tra công tác y tế trường học.

     - Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện công tác an toàn trường học; bảo vệ chăm sóc trẻ em trong nhà trường; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

     - Hướng dẫn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ y tế trường học.

     - Hướng dẫn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

i) Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

     - Triển khai thực hiện nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.

     - Hướng dẫn học sinh khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội vào mục đích học tập và giải trí lành mạnh;

k) Học sinh

     - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định về chế độ, chính sách (học phí, học bổng, trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo...) cho học sinh.

     - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý học sinh; đảm bảo an ninh trật tự; giáo dục phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm; phòng chống bạo lực học đường trong học sinh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

     - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tư vấn học đường, tư vấn hướng nghiệp, dịch vụ việc làm, hỗ trợ học sinh khởi nghiệp, dịch vụ công tác xã hội, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh.

     - Hướng dẫn thực hiện công tác an toàn giao thông của ngành.

     - Hướng dẫn thực hiện an toàn trường học.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Giáo dục Dân tộc - Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

1. Chức năng

a) Giúp Giám đốc quản lý nhà nước về giáo dục dân tộc.

b) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên.

c) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp.

d) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; thi và đánh giá chất lượng giáo dục; quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

đ) Giúp Giám đốc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đối với giáo dục dân tộc.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Hướng dẫn chính sách giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn

     - Chính sách đối với cơ sở giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Nam Bộ;

     - Chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý là người dân tộc thiểu số và nhà giáo, cán bộ quản lý công tác ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

     - Chính sách đối với người học, bao gồm các đối tượng là người dân tộc thiểu số (trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên) và chính sách cử tuyển.

b) Kiểm tra đánh giá các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn

     - Số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý công tác ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

     - Cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

     - Dạy học tiếng Việt cho trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số; dạy học tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc thiểu số trong trường phổ thông và dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức ngành giáo dục công tác ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; dạy học ngoại ngữ; giáo dục văn hóa dân tộc trong các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

c) Tổ chức, hoạt động nhà trường phổ thông dân tộc nội trú: Hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức, hoạt động, tiêu chuẩn, quy chuẩn của các trường phổ thông dân tộc nội trú; kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục của hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú.

d) Chương trình giáo dục thường xuyên

     - Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên; hướng dẫn thực hiện giáo dục kỹ năng sống và các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

     - Hướng dẫn hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các trung tâm học tập cộng đồng.

     - Triển khai thực hiện xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; hướng dẫn các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện xây dự xã hội học tập.

đ) Tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên

     - Phối hợp Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, các Hội đồng tư vấn, các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục thường xuyên.

     - Hướng dẫn về xây dựng xã hội học tập.

g) Tuyển sinh

     - Kiểm tra việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo các trình độ giáo dục đại học theo hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, đào tạo liên thông, liên kết đào tạo trong nước và với nước ngoài.

     - Hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học.

h) Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục

     - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

     - Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện dịch vụ công về đảm bảo, kiểm định chất lượng giáo dục.

i) Quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục

     - Triển khai thực hiện các quy chế thi và hướng dẫn tổ chức các kỳ thi, cuộc thi các môn văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện dành cho học sinh; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kỳ thi, cuộc thi các môn văn hóa dành cho học sinh ở các địa phương; tổ chức các đội tuyển tỉnh, các đoàn học sinh dự thi các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

     - Xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa phục vụ ra đề thi các kỳ thi cấp tỉnh; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, đánh giá chất lượng giáo dục và nghiệp vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi.

     - Thực hiện các dịch vụ công về xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hoá; tổ chức thi, đánh giá chất lượng giáo dục; đánh giá năng lực ngoại ngữ, tiếng Việt; khai thác sử dụng kết quả đánh giá chất lượng giáo dục vào việc nâng cao chất lượng giáo dục cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

j) Quản lý văn bằng, chứng chỉ: Triển khai thực hiện các quy định và hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Điều 10. Biên chế của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, tổng số lượng người làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh giao hoặc phê duyệt.

Biên chế được giao: 49 công chức, 02 hợp đồng theo Nghị định 68. Cụ thể:

     - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo: 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc.

     - Văn phòng: 01 Chánh văn phòng, 02 Phó Chánh văn phòng, 04 công chức chuyên môn, 02 hợp đồng theo Nghị định 68.

     - Thanh tra: 01 Chánh thanh tra, 01 Phó Chánh thanh tra, 02 thanh tra viên.

     - Phòng Tổ chức cán bộ: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 03 công chức chuyên môn.

     - Phòng Kế hoạch tài chính: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 06 công chức chuyên môn.

     - Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 04 công chức chuyên môn.

     - Phòng Giáo dục Trung học: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 07 công chức chuyên môn.

     - Phòng Giáo dục dân tộc - Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 03 công chức chuyên môn.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tham mưu lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Sắp xếp, bố trí biên chế công chức, số lượng người làm việc của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng đảm bảo theo quy định hiện hành và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 12. Trách nhiệm của Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Triển khai đến tất cả công chức, người lao động trong phòng phụ trách thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng mình.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

Quyết định số 874/QĐ-SGDĐT ngày 15/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-