Truy cập nội dung luôn

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

​Quyết định số 1460/QĐ-SGDĐT ngày 30/12/2022 của SGDĐT Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 202...
​Quyết định số 1120/QĐ-SGDĐT ngày 28/10/2022 của SGDĐT Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 202...
​Quyết định số 1068/QĐ-SGDĐT ngày 18/10/2022 của SGDĐT Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 202...
​Quyết định số 1067/QĐ-SGDĐT ngày 18/10/2022 của SGDĐT Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý 3 năm 202...
​Quyết định số 713/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2022 của SGDĐT Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý 2 năm 202...
​Quyết định số 712/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2022 của SGDĐT Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2 năm 202...
​Quyết định số 56/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2022 của SGDĐT Công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 202...
​Quyết định số 16/QĐ-SGDĐT ngày 18/01/2022 của SGDĐT Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vin...
​Quyết định số 05/QĐ-SGDĐT ngày 06/01/2022 của SGDĐT Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 202...
Quyết định số 860/QĐ-GDĐT ngày 19/10/2021 của SGDĐT Công bố công dự toán NSNN quý 3 năm 202...
Xem thêm >>