Truy cập nội dung luôn

Công khai ngân sách Công khai ngân sách

​Quyết định số 393/QĐ-SGDĐT ngày 20/4/2023 của SGDĐT Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý 1 năm 202...
​Quyết định số 392/QĐ-SGDĐT ngày 20/4/2023 của SGDĐT Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 202...
​Quyết định số 71/QĐ-SGDĐT ngày 13/02/2023 của SGDĐT Về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 202...
​Quyết định số 70/QĐ-SGDĐT ngày 13/02/2023 của SGDĐT Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 202...
​Quyết định số 1460/QĐ-SGDĐT ngày 30/12/2022 của SGDĐT Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 202...
​Quyết định số 1120/QĐ-SGDĐT ngày 28/10/2022 của SGDĐT Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 202...
​Quyết định số 1068/QĐ-SGDĐT ngày 18/10/2022 của SGDĐT Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 202...
​Quyết định số 1067/QĐ-SGDĐT ngày 18/10/2022 của SGDĐT Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý 3 năm 202...
​Quyết định số 713/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2022 của SGDĐT Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý 2 năm 202...
​Quyết định số 712/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2022 của SGDĐT Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2 năm 202...
Xem thêm >>