Truy cập nội dung luôn

Góp ý Góp ý

Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
←Trở về

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại công văn số 4973/UBND-KGVX ngày 31/12/2019 về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục (đính kèm công văn);

Căn cứ công văn số 5791/BGDĐT-PC ngày 27/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục;

Để giúp Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở, ngành tỉnh, các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. Ý kiến đóng góp của các đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 16/01/2020, để tổng hợp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đơn vị để Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Công văn số 09/SGDĐT-VP

Công văn số 4973/UBND-KGVX


Xem toàn văn bản(26-lượt)
Ngày bắt đầu 2020/01/15 Ngày hết hạn 2020/01/16
Các ý kiến đóng góp