Truy cập nội dung luôn

Phòng giáo dục mầm non - Tiểu học Phòng giáo dục mầm non - Tiểu học

1. Chức năng

   Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, tiểu học; thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đối với cấp học mầm non, tiểu học.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Chương trình giáo dục mầm non, tiểu học

   - Hướng dẫn việc thực hiện nội dung chương trình giáo dục mầm non, sử dụng tài liệu, đồ chơi; đồ dùng, thiết bị dạy học; phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục mầm non;

   - Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục mầm non.

   - Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

   - Hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình giáo dục tiểu học; thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học.

   - Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục tiểu học.

b) Đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non, tiểu học

   - Hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tiểu học để nâng cao năng lực chuyên môn.

   - Phối hợp quản lý, chỉ đạo tổ chức các kỳ thi, cuộc thi các môn văn hoá dành cho học sinh tiểu học.

c) Tổ chức, hoạt động nhà trường mầm non, tiểu học

   - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học.

   - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn các loại hình cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Phòng Mầm non – Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh

   Số 14 – Đường 19/5 – Phường 1 – Thành phố Trà Vinh

   Điện thoại: 0294. 3864304

   Email: phongmamnon@sgdtravinh.edu.vn

              phongtieuhoc@sgdtravinh.edu.vn

Nhân sự

  1. Ông Nguyễn Đình Bá – Trưởng phòng
  2. Bà Trần Thị Tuyết Hương – Phó trưởng phòng
  3. Bà Trầm Châu Ngọc Hà – Chuyên viên
  4. Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng - Chuyên viên
  5. Bà Trần Ngọc Thơ – Chuyên viên
  6. Ông Thạch Thanh Hiền – Chuyên viên
  7. Ông Lê Công An - Chuyên viên