Truy cập nội dung luôn

Phòng giáo dục mầm non - Tiểu học Phòng giáo dục mầm non - Tiểu học

* Chức năng: 
 
    Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.
 
    * Nhiệm vụ:
 
    - Chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo Quy chế trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 
    - Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về giáo dục mầm non đã ban hành. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các đề án, văn bản qui phạm pháp luật, các chương trình, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, các văn bản khác về giáo dục mầm non. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi văn bản được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục mầm non theo quy định của pháp luật.
 
    - Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị về thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học của mọi loại hình trường, lớp thuộc giáo dục mầm non theo quy định của pháp luật và Bộ Giáo dục và Đào tạo; theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình về giáo dục mầm non. Đề xuất trình Giám đốc các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục mầm non.
 
    - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ cập trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật. 
 
    - Tổ chức phổ biến, ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục mầm non; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non.
 
    - Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục mầm non.
 
    - Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục này theo quy định của pháp luật.
 
    - Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục mầm non theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.
 
    - Tổng kết, tuyên truyền và phổ biến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và trong cộng đồng. 
 
    - Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cấp học mầm non trong phạm vi quản lý của tỉnh.
 
    - Tổ chức, thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên theo từng năm học cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. Phối hợp với các phòng có liên quan xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách và qui hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.
 
    - Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục mầm non.
 
    - Phối hợp với các phòng thuộc Sở, các ngành, các lực lượng xã hội có liên quan tổ chức, tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
 
    - Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện - thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non theo phân cấp.
 
    - Lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí chuyên môn, nghiệp vụ kịp thời, đúng qui định tài chính.
 
    - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non được thừa lệnh Giám đốc Sở ký thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo phụ trách khối (trong những cuộc họp về công tác giáo dục mầm non) đến các đơn vị có liên quan.

 

    * Nhân sự:

 

    1. Bà Dương Thị  Thanh Loan
    Chức vụ/chức danh: Trưởng phòng
    ĐT:  0294.3864304
    Email: duongthithanhloan@sgdtravinh.edu.vn
 
    2. Bà Trần Thị Tuyết Hương
    Chức vụ/chức danh: Phó Trưởng phòng
    ĐT:  0294.3864304
    Email: tranthituyethuong@sgdtravinh.edu.vn.
 
    3. Bà Trầm Châu Ngọc Hà
    Chức vụ/chức danh: Chuyên viên
    ĐT:  0294.3864304
        Email: tramchaungocha@sgdtravinh.edu.vn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 5771
  Tổng lượt truy cập: 327197