Truy cập nội dung luôn

Phòng giáo dục mầm non - Tiểu học Phòng giáo dục mầm non - Tiểu học

1. Chức năng

a) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục mầm non.

b) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục tiểu học.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Chương trình giáo dục mầm non

- Hướng dẫn việc thực hiện nội dung chương trình giáo dục mầm non, sử dụng tài liệu, đồ chơi; đồ dùng, thiết bị dạy học; phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục mầm non;

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục mầm non.

b) Đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục mầm non.

- Hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non để nâng cao năng lực chuyên môn.

c) Tổ chức, hoạt động nhà trường mầm non

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn các loại hình cơ sở giáo dục mầm non.

d) Chương trình giáo dục tiểu học

- Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

- Hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình giáo dục tiểu học; thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục tiểu học.

đ) Đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học.

- Hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học để nâng cao năng lực chuyên môn.

e) Tổ chức, hoạt động nhà trường tiểu học

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục tiểu học.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn các loại hình cơ sở giáo dục tiểu học.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

 

Phòng Mầm non – Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh

Số 14 – Đường 19/5 – Phường 1 – Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 0294. 3864304

Email: phongmamnon@sgdtravinh.edu.vn

           phongtieuhoc@sgdtravinh.edu.vn

Nhân sự

  1. Ông Nguyễn Đình Bá – Trưởng phòng
  2. Bà Trần Thị Tuyết Hương – Phó trưởng phòng
  3. Bà Trầm Châu Ngọc Hà – Chuyên viên
  4. Bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng - Chuyên viên
  5. Bà Trần Ngọc Thơ – Chuyên viên
  6. Ông Thạch Thanh Hiền – Chuyên viên
  7. Ông Lê Công An - Chuyên viên

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 432
  Tổng lượt truy cập: 614981