Truy cập nội dung luôn

Phòng Trung học - Thường xuyên - Dân tộc - Khảo thí Phòng Trung học - Thường xuyên - Dân tộc - Khảo thí

1. Chức năng

a) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục trung học, bao gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông

b) Giúp Giám đốc quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên

c) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục thể chất.

d) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thể dục thể thao; công tác y tế trường học, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích.

đ) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên.

e) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp.

g) Giúp Giám đốc quản lý nhà nước về giáo dục dân tộc.

h) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; thi và đánh giá chất lượng giáo dục; quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Chương trình giáo dục trung học

- Hướng dẫn việc  lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục trung học.

-  Hướng dẫn việc thực hiện nội dung chương trình giáo dục trung học; thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục trung học, chất lượng giáo dục trung học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục trung học phổ thông.

b) Đảm bảo chất lượng giáo dục trung học

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục trung học; phối hợp quản lý, chỉ đạo tổ chức các kỳ thi, cuộc thi các môn văn hoá dành cho học sinh trung học.

- Hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trung học để nâng cao năng lực chuyên môn.

c) Tổ chức, hoạt động nhà trường

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục trung học.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn các loại hình cơ sở giáo dục trung học.

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng bọc sinh trung học.

d) Triển khai chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên

- Triển khai thực hiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa giáo dục quốc phòng và an ninh đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo. Thực hiện chương trình lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường tiểu học và trung học cơ sở.

- Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả giảng dạy, sử dụng thiết bị dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

đ) Bảo đảm chính sách, bồi dưỡng quốc phòng va an ninh

- Hướng dẫn thực hiện các quy định đối với dội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

e) Giáo dục thể chất

- Triển khai thực hiện nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục thể chất.

- Hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo làm công tác giáo dục thể chất;

- Kiểm tra, đánh giá về công tác giáo dục thể chất trong trường học.

g) Thể thao trường học

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá phong trào luyện tập thể dục thể thao của các cơ sở giáo dục, đào tạo; các câu lạc bộ thể dục thể thao học sinh, sinh viên.

- Hướng dẫn, tổ chức, tham gia các hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên trong nước và quốc tế.

h) Y tế trường học

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác y tế trường học.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện công tác an toàn trường học; bảo vệ chăm sóc trẻ em trong nhà trường; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên.

- Hướng dẫn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ y tế trường học.

k) Chương trình giáo dục thường xuyên

- Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên; hướng dân thực hiện giáo dục kỹ năng sống và các chương ừình bồi dưỡng ngắn hạn.

- Hướng dẫn hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các trung tâm học tập cộng đồng.

- Triển khai thực hiện xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; hướng dẫn các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện xây dựng xã hội học tập.

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên và chất lượng giáo dục thường xuyên.

k) Đảm bảo chất lượng giáo dục thường xuyên

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục thường xuyên.

- Hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thường xuyên để nâng cao năng lực chuyên môn.

- Hướng dẫn về xây dựng xã hội học tập.

l) Tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên

- Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên; quy chế thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên.

- Phối hợp Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, các Hội đồng tư vấn, các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục thường xuyên.

m) Tuyển sinh: Kiểm tra việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo các trình độ giáo dục đại học theo hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, đào tạo liên thông, liên kết đào tạo trong nước và với nước ngoài.

n) Hướng dẫn chính sách giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn

- Chính sách đối với cơ sở giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Nam Bộ;

- Chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý là người dân tộc thiểu số và nhà giáo, cán bộ quản lý công tác ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

- Chính sách đối với người học, bao gồm các đối tượng là người dân tộc thiểu số (trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên) và chính sách cử tuyển.

o) Kiểm tra đánh giá các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn

- Số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý công tác ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ờ vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

- Dạy học tiếng Việt cho trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số; dạy học tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc thiểu số trong trường phổ thông và dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức ngành giáo dục công tác ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; dạy học ngoại ngữ; giáo dục văn hóa dân tộc trong các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

p) Tổ chức, hoạt động nhà trường phổ thông dân tộc nội trú: Hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức, hoạt động, tiêu chuẩn, quy chuẩn của các trường phổ thông dân tộc nội trú; kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục của hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú.

q) Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục: Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện dịch vụ công về đảm bảo, kiểm định chất lượng giáo dục.

r) Quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục

- Triển khai thực hiện các quy chế thi và hướng dẫn tổ chức các kỳ thi, cuộc thi các môn văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện dành cho học sinh; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kỳ thi, cuộc thi các môn văn hóa dành cho học sinh ở các địa phương; tổ chức các đội tuyển tỉnh, các đoàn học sinh dự thi các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa phục vụ ra đề thi các kỳ thi cấp tỉnh; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, đánh giá chất lượng giáo dục và nghiệp vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi.

- Thực hiện các dịch vụ công về xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hoá; tổ chức thi, đánh giá chất lượng giáo dục; đánh giá năng lực ngoại ngữ, tiếng Việt; khai thác sử dụng kết quả đánh giá chất lượng giáo dục vào việc nâng cao chất lượng giáo dục cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu

s) Quản lý văn bằng, chứng chỉ: Triển khai thực hiện các quy định và hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

t) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

 

Phòng Trung học – Thường xuyên – Dân tộc – Khảo thí, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh

Số 14 – Đường 19/5 – Phường 1 – Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 0294. 3865451 – 0294.3865058

Email: phongtrunghoc@sgdtravinh.edu.vn

           phongkhaothi@sgdtravinh.edu.vn

           phonggdcn@sgdtravinh.edu.vn

 

Nhân sự

 1. Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng phòng
 2. Ông Đinh Thái Vĩnh Trà – Phó trưởng phòng
 3. Ông Huỳnh Văn Trọng – Chuyên viên
 4. Ông Trần Quang Sơn – Chuyên viên
 5. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chuyên viên
 6. Ông Nguyễn Văn Tiếp – Chuyên viên
 7. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Chuyên viên
 8. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên – Chuyên viên
 9. Ông Sơn Ngọc Nhơn – Chuyên viên
 10. Ông Thạch Đời – Chuyên viên
 11. Ông Thạch Sóc Kha – Chuyên viên
 12. Ông Hồ Thành Công – Chuyên viên
 13. Ông Nguyễn Xuân Tùng – Chuyên viên

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 100
  Tổng lượt truy cập: 570992