Truy cập nội dung luôn

Phòng Giáo dục trung học Phòng Giáo dục trung học

* Chức năng: 

 

    Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục Trung học bao gồm cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh kể cả công tác giáo dục thể chất và y tế học đường trong nhà trường thuộc cấp học.

 

    * Nhiệm vụ:

 

    - Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia theo Quy chế trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

    - Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và các phòng chức năng có liên quan thẩm định đề án, kiểm tra các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

 

    - Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về giáo dục trung học đã ban hành.

 

    - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giáo dục trung học. Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

    - Phối hợp với UBND huyện - thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục trung học theo phân cấp.

 

    - Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bậc trung học trong phạm vi quản lý của tỉnh

 

    - Bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị trực thuộc Sở về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch và các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo quy định của pháp luật và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

    - Theo dõi đánh giá tình hình về giáo dục trung học trong tỉnh qua từng thời kỳ, học kỳ, năm học. Đề xuất biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục trung học và phổ cập giáo dục trung học.

 

    - Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật.

 

    -  Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và các phòng có liên quan giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách và qui hoạch đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trung học.

 

    - Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến lĩnh vực giáo dục trung học. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ. 

 

    - Phối hợp với Phòng Khảo thí – Quản lý chất lượng giáo dục trong việc hướng dẫn, chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh, thi chọn học sinh giỏi và công tác đánh giá chất lượng giáo dục ở bậc Trung học. 

 

    - Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến giáo dục trung học.

 

    - Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, các phòng ban thuộc Sở, các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động đối với cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục này theo quy định của pháp luật.

 

    - Phối hợp với các phòng, ban thuộc cơ quan Sở giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân có liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật.   

 

    - Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, các phòng chức năng, các đơn vị có liên quan thẩm định các điều kiện, tham mưu cấp có thẩm quyền cấp và thu hồi đăng ký hoạt động của các tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc ở nước ngoài ở trình độ giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; kiểm tra hoạt động của tổ chức này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của pháp luật

 

    - Phối hợp với các phòng thuộc Sở và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục trung học.

 

    - Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục và đào tạo cấp trung học phổ thông theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

 

    - Chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục chuyên nghiệp giúp Giám đốc Sở tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng trong toàn ngành.

 

    - Tham mưu Giám đốc Sở trong việc tổ chức chỉ đạo, thực hiện các hoạt động trong học sinh (công tác giáo dục thể chất, y tế học đường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các công tác khác) có liên quan đến học sinh trung học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cung cấp thông tin cho Phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục chuyên nghiệp tổng hợp, báo cáo về công tác học sinh, sinh viên.

 

    - Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh trung học.

 

    - Giải quyết thủ tục chuyển trường cho học sinh trung học theo đúng qui định hiện hành.

 

    - Phối hợp với các phòng chuyên môn giúp Giám đốc Sở xây dựng mạng lưới thư viện trường học, chỉ đạo, kiểm tra công tác thiết bị và thư viện trường học, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng sách, sách giáo khoa và các loại thiết bị đồ dùng dạy học. 

 

    - Giúp Giám đốc Sở phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc cung ứng sách giáo khoa, thiết bị trường học; các loại sổ sách biểu mẫu qui định cho ngành giáo dục & đào tạo.

 

    - Giúp Giám đốc Sở tổ chức các phong trào đọc sách, các hội thi khéo tay, thi làm đồ dùng dạy học, hội thi thí nghiệm thực hành các bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Kỹ thuật trong ngành giáo dục.

 

    - Tham mưu Giám đốc Sở trong việc xây dựng kế hoạch hàng năm, từng thời kỳ, phân bổ sách giáo khoa, đầu tư trang thiết bị giáo dục cho các đơn vị trường học.

 

    - Lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí chuyên môn, nghiệp vụ kịp thời, đúng qui định tài chính.

 

    - Trưởng phòng Giáo dục Trung học được thừa lệnh Giám đốc Sở ký thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo phụ trách khối (trong những cuộc họp về công tác giáo dục trung học) đến các đơn vị có liên quan.

 

    * Nhân sự:

 

       1. Ông Lê Tiến  Dũng

Chức vụ/chức danh: Trưởng phòng

ĐT:  0294.3865451

Email: letiendung@sgdtravinh.edu.vn

 

2. Ông Đinh Thái  Vĩnh Trà

Chức vụ/chức danh: Phó Trưởng phòng

ĐT:  0294.3865451

Email: dinhthaivinhtra@sgdtravinh.edu.vn

 

 

       3. Ông Nguyễn Thanh Phong

       Chức vụ/chức danh: Phó Trưởng phòng

       ĐT:  0294.3865451

       Email:nguyenthanhphong@sgdtravinh.edu.vn

      

       4. Ông Trần Quang Sơn

       Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

ĐT:  0294.3865451

       Email: tranquangson@sgdtravinh.edu.vn

 

       5. Ông Nguyễn Văn Tiếp

       Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

       ĐT:  0294.3865451

       Email: levantiep@sgdtravinh.edu.vn

 

       6. Ông Huỳnh Văn Trọng

       Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

       ĐT:  0294.3865451

       Email: nguyenthanhphong@sgdtravinh.edu.vn

 

      7. Ông Nguyễn Văn Dũng

       Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

       ĐT:  0294.3865451

       Email: nguyenvandung@sgdtravinh.edu.vn

 

       8. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

ĐT:  0294.3865451

Email: nguyenthibichhanh@sgdtravinh.edu.vn

 

       9. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên

Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

       ĐT: 0294.3865451

       Email: nguyenthilequyen@sgdtravinh.edu.vn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 370
  Tổng lượt truy cập: 613169