Truy cập nội dung luôn

Phòng Trung học - Thường xuyên - Dân tộc - Khảo thí Phòng Trung học - Thường xuyên - Dân tộc - Khảo thí

Phòng GDDT - GDTX - GDCN
 

    * Chức năng: 

 

    Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước các hoạt động của giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh bao gồm: xóa mù chữ, giáo dục bổ túc, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, các hình thức vừa học, vừa làm, học từ xa tại chức, tự học có hướng dẫn, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi đối tượng.

 

    Giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp gồm: giáo dục đại học, sau đại học trên địa bàn tỉnh, quản lý về chuyên môn nghiệp vụ đối với các trường chuyên nghiệp; quản lý công tác sinh viên, học sinh; công tác giáo dục thể chất và y tế học đường trong nhà trường thuộc lĩnh vực chuyên nghiệp.

 

    * Nhiệm vụ:

 

    - Giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên theo phân công, phân cấp.

 

    - Trên cơ sở qui định về chuẩn trình độ chung của các cấp học, bậc học, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn về giáo dục thường xuyên trình Giám đốc Sở. Hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật và các văn bản khác về giáo dục thường xuyên đã ban hành.

 

    - Phối hợp Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục hướng dẫn, chỉ đạo các kỳ thi tốt nghiệp, cấp văn bằng chứng chỉ, quản lý chất lượng và đánh giá chất lượng giáo dục thường xuyên đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên trong tỉnh.

 

    - Thực hiện công tác xoá mù chữ, phát triển trung tâm học tập cộng đồng. 

 

    - Tham mưu Giám đốc Sở, chỉ đạo kiểm tra và tổng hợp tình hình các hoạt động của giáo dục thường xuyên theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề xuất Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thường xuyên. Giúp Giám đốc Sở quản lý về chuyên môn các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm bồi dưỡng văn hoá, trung tâm luyện thi.

 

    - Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính thẩm định các điều kiện, tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm bồi dưỡng văn hoá, trung tâm luyện thi công lập và ngoài công lập. 

 

    - Giúp Giám đốc Sở quyết định phân phối các học liệu, phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập mang tính đặc thù của giáo dục thường xuyên.

 

    - Tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, chương trình có liên quan đến giáo dục thường xuyên.

 

    - Hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý làm công tác giáo dục thường xuyên theo chương trình bồi dưỡng hằng năm và theo chu kỳ.

 

    - Phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính - Xây dựng cơ bản, Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan xây dựng, chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách và qui hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý thuộc giáo dục thường xuyên.

 

    - Phối hợp với các phòng thuộc Sở và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục thường xuyên. Phối hợp với Hội Khuyến học theo dõi, tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

 

    - Lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí chuyên môn, nghiệp vụ kịp thời, đúng qui định tài chính.

 

    - Trưởng Phòng Giáo dục thường xuyên được thừa lệnh Giám đốc Sở thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo phụ trách khối (trong những cuộc họp về công tác giáo dục thường xuyên) đến các đơn vị có liên quan.

 

    - Giúp Giám đốc Sở trong việc tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp theo phân công, phân cấp.

 

    - Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục về giáo dục chuyên nghiệp. Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về giáo dục chuyên nghiệp đã ban hành.

 

    - Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo đối với các trường: cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập và ngoài công lập trong tỉnh theo phân cấp. 

 

    - Giúp Giám đốc Sở quản lý, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trong giáo dục chuyên nghiệp của các loại hình chính qui, không chính qui (kể cả các lớp đại học từ xa, đại học tại chức, đại học chuyên tu tại các trung tâm giáo dục thường xuyên) theo chủ trương và qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

    - Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tài chính - Xây dựng cơ bản và các phòng có liên quan thẩm định đề án và các điều kiện, tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp công lập; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp ngoài công lập. Xây dựng mạng lưới trường chuyên nghiệp.

 

    - Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, các phòng chức năng Sở, các đơn vị có liên quan thẩm định các điều kiện, tham mưu cấp có thẩm quyền cấp và thu hồi đăng ký hoạt động của các tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc ở nước ngoài ở các trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; kiểm tra hoạt động của tổ chức này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của pháp luật.

 

    - Làm đầu mối phối hợp với các phòng có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục chuyên nghiệp theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật. 

 

    - Phối hợp với các phòng thuộc Sở, các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động đối với cơ sở giáo dục chuyên nghiệp có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục này theo quy định của pháp luật.

 

    - Phối hợp với các phòng liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của tỉnh theo phân công của Giám đốc; tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; qui hoạch đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục chuyên nghiệp. Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

    - Giúp Giám đốc Sở quản lý chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học của các đơn vị giáo dục chuyên nghiệp. Chủ trì theo dõi đánh giá tình hình về giáo dục chuyên nghiệp trong tỉnh qua từng thời kỳ, học kỳ, năm học. Đề xuất trình Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp đảm bảo phát triển giáo dục chuyên nghiệp.

 

    - Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính - Xây dựng cơ bản giúp Giám đốc Sở trong việc đề xuất mở ngành nghề đào tạo mới, liên kết đào tạo thuộc giáo dục chuyên nghiệp. 

 

    - Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tài chính - Xây dựng cơ bản  và các đơn vị có liên quan xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách cho giáo viên, viên chức, cho sinh viên, học sinh.

 

    - Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính - Xây dựng cơ bản giúp Giám đốc Sở trong việc quyết định phân bổ chỉ tiêu đào tạo tuyển sinh hàng năm. 

 

    - Phối hợp với các phòng chức năng Sở và các lực lượng xã hội có liên quan để thực hiện mục tiêu kế hoạch giáo dục chuyên nghiệp.

 

    - Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, kiểm tra và tổng hợp tình hình hoạt động, đề xuất các chủ trương, biện pháp quản lý nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả các hình thức học chuyên tu, tại chức, từ xa ở các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh.

 

    - Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục chuyên nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

 

    - Làm đầu mối phối hợp với các Phòng Giáo dục Tiểu học, Phòng Giáo dục Trung học trình Giám đốc Sở phê duyệt các văn bản về kế hoạch, nội dung, biện pháp của các hoạt động, các phong trào giáo dục thể chất, văn nghệ, y tế học đường; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong nhà trường cho sinh viên, học sinh; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành. 

 

    - Làm đầu mối phối hợp với các Phòng Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học tổng hợp đánh giá tình hình công tác học sinh, sinh viên toàn ngành theo thời kỳ và hằng năm theo chỉ đạo của Bộ GDĐT và của UBND tỉnh.

 

    - Tổ chức chỉ đạo việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác liên quan đến sinh viên, học sinh thuộc khối chuyên nghiệp. 

 

    - Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên, học sinh.

 

    - Chỉ đạo, kiểm tra công tác tư vấn việc làm cho sinh viên, học sinh. 

 

    - Lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí về chuyên môn nghiệp vụ kịp thời, đúng qui định tài chính.

 

    - Giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đại học khi được phân cấp.

 

    - Trưởng Phòng Giáo dục chuyên nghiệp được thừa lệnh Giám đốc Sở thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo phụ trách khối (trong những cuộc họp về công tác giáo dục chuyên nghiệp) đến các đơn vị có liên quan.

 

    * Nhân sự:

 

    1. Ông Nguyễn  Thanh Hiền

     Chức vụ/chức danh: Phó Trưởng phòng

    ĐT:  0294.865058

    Email: nguyenthanhhien@sgdtravinh.edu.vn

 

       2. Ông Sơn Ngọc Nhơn

 

    Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

    ĐT:  0294.865058

    Email: sonngocnhon@sgdtravinh.edu.vn

 

        

        3. Ông Thạch Đời
        
Chức vụ/chức danh: Chuyên viên
        ĐT:  0294.865058
        Email:thachdoi@sgdtravinh.edu.vn

  

        4. Ông Thạch Sóc Kha
       
Chức vụ/chức danh: Chuyên viên
        ĐT:  0294.865058
        Email:thachsockha@sgdtravinh.edu.vn

 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 11
  Hôm nay: 5779
  Tổng lượt truy cập: 327205