Truy cập nội dung luôn

Phòng Giáo dục trung học Phòng Giáo dục trung học

1. Chức năng

   Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục trung học, bao gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông; quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh; thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục thể chất; thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thể dục thể thao, công tác y tế trường học, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích; thực hiện quản lý nhà nước về công tác học sinh; thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đối với cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Chương trình giáo dục trung học

   - Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục trung học.

   - Hướng dẫn việc thực hiện nội dung chương trình giáo dục trung học, quy chế thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên; thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, chất lượng giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

b) Đảm bảo chất lượng giáo dục trung học

   - Phối hợp quản lý, chỉ đạo tổ chức các kỳ thi, cuộc thi các môn văn hoá dành cho học sinh trung học.

   - Hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trung học, giáo dục thường xuyên để nâng cao năng lực chuyên môn.

c) Tổ chức, hoạt động nhà trường

   - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên.

   - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn các loại hình cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên.

   - Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra đánh giá thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

d) Triển khai chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh

   - Triển khai thực hiện chương trình, giáo trình, sách giáo khoa giáo dục quốc phòng và an ninh đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo. Thực hiện chương trình lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho các trường trung học.

   - Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh.

   - Kiểm tra, đánh giá kết quả giảng dạy, sử dụng thiết bị dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

đ) Bảo đảm chính sách, bồi dưỡng quốc phòng và an ninh

   Hướng dẫn thực hiện các quy định đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh.

e) Giáo dục thể chất

   - Triển khai thực hiện nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục thể chất.

   - Hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo làm công tác giáo dục thể chất;

   - Kiểm tra, đánh giá về công tác giáo dục thể chất trong trường học.

g) Thể thao trường học

   - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá phong trào luyện tập thể dục thể thao của các cơ sở giáo dục, đào tạo; các câu lạc bộ thể dục thể thao học sinh.

   - Hướng dẫn, tổ chức, tham gia các hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh trong nước và quốc tế.

h) Y tế trường học

   - Hướng dẫn, kiểm tra công tác y tế trường học.

   - Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện công tác an toàn trường học; bảo vệ chăm sóc trẻ em trong nhà trường; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

   - Hướng dẫn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ y tế trường học.

   - Hướng dẫn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

i) Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

   - Triển khai thực hiện nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.

   - Hướng dẫn học sinh khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội vào mục đích học tập và giải trí lành mạnh;

k) Học sinh

   - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định về chế độ, chính sách (học phí, học bổng, trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo...) cho học sinh.

   - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý học sinh; đảm bảo an ninh trật tự; giáo dục phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm; phòng chống bạo lực học đường trong học sinh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

   - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tư vấn học đường, tư vấn hướng nghiệp, dịch vụ việc làm, hỗ trợ học sinh khởi nghiệp, dịch vụ công tác xã hội, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh.

   - Hướng dẫn thực hiện công tác an toàn giao thông của ngành.

   - Hướng dẫn thực hiện an toàn trường học.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Phòng Giáo dục Trung học

   Số 14 – Đường 19/5 – Phường 1 – Thành phố Trà Vinh

   Điện thoại: 0294. 3865451

   Email: phongtrunghoc@sgdtravinh.edu.vn

        

Nhân sự

   1. Ông Lê Tiến  Dũng – Trưởng phòng

   2. Ông Đinh Thái  Vĩnh Trà – Phó Trưởng phòng

   3. Ông Trần Quang Sơn – Chuyên viên

   4. Ông Nguyễn Văn Tiếp – Chuyên viên

   5. Ông Huỳnh Văn Trọng – Chuyên viên

   6. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chuyên viên

   7. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Chuyên viên

   8. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên – Chuyên viên

   9. Bà  Nguyễn Thị Ngọc Hoa – Chuyên viên