Truy cập nội dung luôn

Phòng Giáo dục Dân tộc - Khảo thí và Kiểm định CLGD Phòng Giáo dục Dân tộc - Khảo thí và Kiểm định CLGD

1. Chức năng

a) Giúp Giám đốc quản lý nhà nước về giáo dục dân tộc.

b) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên.

c) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục chuyên nghiệp.

d) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; thi và đánh giá chất lượng giáo dục; quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

đ) Giúp Giám đốc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đối với giáo dục dân tộc.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Hướng dẫn chính sách giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn

- Chính sách đối với cơ sở giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; phát triển giáo dục và đào tạo vùng Tây Nam Bộ;

- Chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý là người dân tộc thiểu số và nhà giáo, cán bộ quản lý công tác ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

- Chính sách đối với người học, bao gồm các đối tượng là người dân tộc thiểu số (trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên) và chính sách cử tuyển.

b) Kiểm tra đánh giá các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn

- Số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý công tác ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

- Dạy học tiếng Việt cho trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số; dạy học tiếng dân tộc cho học sinh dân tộc thiểu số trong trường phổ thông và dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức ngành giáo dục công tác ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; dạy học ngoại ngữ; giáo dục văn hóa dân tộc trong các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn.

c) Tổ chức, hoạt động nhà trường phổ thông dân tộc nội trú: Hướng dẫn thực hiện quy chế tổ chức, hoạt động, tiêu chuẩn, quy chuẩn của các trường phổ thông dân tộc nội trú; kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục của hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú.

d) Chương trình giáo dục thường xuyên

- Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên; hướng dẫn thực hiện giáo dục kỹ năng sống và các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn.

- Hướng dẫn hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các trung tâm học tập cộng đồng.

- Triển khai thực hiện xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; hướng dẫn các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện xây dự xã hội học tập.

đ) Tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên

- Phối hợp Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, các Hội đồng tư vấn, các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục thường xuyên.

- Hướng dẫn về xây dựng xã hội học tập.

g) Tuyển sinh

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo các trình độ giáo dục đại học theo hình thức giáo dục chính quy và không chính quy, đào tạo liên thông, liên kết đào tạo trong nước và với nước ngoài.

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh trung học.

h) Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về quy chuẩn đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện dịch vụ công về đảm bảo, kiểm định chất lượng giáo dục.

i) Quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục

- Triển khai thực hiện các quy chế thi và hướng dẫn tổ chức các kỳ thi, cuộc thi các môn văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện dành cho học sinh; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các kỳ thi, cuộc thi các môn văn hóa dành cho học sinh ở các địa phương; tổ chức các đội tuyển tỉnh, các đoàn học sinh dự thi các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa phục vụ ra đề thi các kỳ thi cấp tỉnh; tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, đánh giá chất lượng giáo dục và nghiệp vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi.

- Thực hiện các dịch vụ công về xây dựng và phát triển ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hoá; tổ chức thi, đánh giá chất lượng giáo dục; đánh giá năng lực ngoại ngữ, tiếng Việt; khai thác sử dụng kết quả đánh giá chất lượng giáo dục vào việc nâng cao chất lượng giáo dục cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

j) Quản lý văn bằng, chứng chỉ: Triển khai thực hiện các quy định và hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Phòng Giáo dục Dân tộc - Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

Số 14 – Đường 19/5 – Phường 1 – Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 0294. 3867723

Email:  phongkhaothi@sgdtravinh.edu.vn

 

Nhân sự:

  1. Ông Phan Việt Kha - Trưởng phòng
  2. Ông Hồ Thành Công - Chuyên viên
  3. Ông Nguyễn Xuân Tùng - Chuyên viên
  4. Ông Thạch Đời - Chuyên viên
  5. Ông Thạch Sóc Kha - Chuyên viên.