Truy cập nội dung luôn

Phòng Kế hoạch - Tài chính Phòng Kế hoạch - Tài chính

* Chức năng: 

 

    Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về qui hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, về hoạt động tài chính trong lãnh vực giáo dục và đào tạo, về phát triển và theo dõi tình hình cơ sở vật chất của ngành thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Giáo dục và đào tạo. 

 

    * Nhiệm vụ:

 

    - Giúp Giám đốc Sở lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự án quy hoạch mạng lưới trường học; xây dựng và tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo dài hạn, 5 năm, hàng năm; chương trình, các dự án về lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại tỉnh. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt theo phân cấp quản lý ngành giáo dục và đào tạo.

 

    - Chủ trì phối hợp với Phòng TCCB và các phòng có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và cơ chế huy động, phân bổ, quản lý các nguồn lực và các điều kiện đảm bảo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển .

 

    - Tham mưu trình Giám đốc Sở việc phân bổ chỉ tiêu giáo dục và đào tạo hằng năm về qui mô, về tuyển sinh, về tài chính và các điều kiện khác cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện kế hoạch đã được giao theo phân cấp.

 

    - Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, các phòng chức năng có liên quan giúp Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật. 

 

    - Phối hợp với Phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục chuyên nghiệp trong việc thẩm định mở ngành nghề đào tạo mới và liên kết đào tạo. 

 

    - Thu thập, xử lý, khai thác các số liệu, tư liệu liên quan đến công tác lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo. Thực hiện nhiệm vụ thống kê ngành, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, dự báo phát triển giáo dục và đào tạo.

 

    - Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý giáo dục nhằm xác định qui mô phát triển và qui mô đầu tư, tham gia góp ý thiết kế cơ sở dự án đầu tư đối với các công trình xây dựng cơ bản trường học theo phân cấp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thuộc mọi nguồn vốn. Giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng cơ bản cho giáo dục & đào tạo. 

 

    - Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh mức thu học phí cụ thể đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật. 

 

    - Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định pháp luật.

 

    - Giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm gồm: ngân sách chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi mua sắm thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, chương trình mục tiêu quốc gia… trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phân bổ, giao dự toán chi ngân sách được giao cho giáo dục; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện sau khi được phê duyệt. Tổ chức thực hiện và quyết toán phần kinh phí do Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý.

 

    - Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán và kế toán hành chánh sự nghiệp phần ngân sách ngành chi cho các nghiệp vụ ngành cấp tỉnh do Sở GDĐT quản lý. Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng ngân sách giáo dục và đào tạo, quản lý các nguồn tài chính trong, ngoài nước đầu tư cho giáo dục tại địa phương theo phân cấp.

 

    - Phối hợp với các Sở ngành liên quan trong công tác hướng dẫn, chỉ đạo việc bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê, kế hoạch, tài chính, quản lý cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản trong toàn ngành. 

 

    - Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng qui hoạch, phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý, cán bộ kế toán trong toàn ngành; tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về các chế độ chính sách có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ viên chức của ngành.

 

    - Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

 

    - Thực hiện công tác quản lý các nguồn kinh phí nhà nước giao cho cơ quan Văn phòng Sở theo các quy định của pháp luật. 

 

    - Thực hiện công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Sở.

 

    - Trưởng phòng Kế hoạch tài chính - Xây dựng cơ bản được thừa lệnh Giám đốc Sở ký thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo phụ trách khối (trong những cuộc họp về công tác Kế hoạch tài chính - Xây dựng cơ bản) đến các đơn vị có liên quan.

 

    * Nhân sự

 

       1. Ông Tăng Phương Quang

    Chức vụ/chức danh: P.Trưởng phòng

    ĐT: 0294.3866638

    Email: tangphuongquang@sgdtravinh.edu.vn

 

 

        2. Bà Châu Thị Thanh Diệu

        Chức vụ/chức danh: Kế toán trưởng

        ĐT: 0294.3866638

    Email: chauthithanhdieu@sgdtravinh.edu.vn

 

         3. Ông Lưu Cao Cảnh

    Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

    ĐT: 0294.3866638

    Email: luucaocanh@sgdtravinh.edu.vn

 

        4. Bà Vương Thị Thu Vân

    Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

    ĐT: 0294.3864324

    Email: vuongthithuvan@sgdtravinh.edu.vn

 

        5. Bà Trần Thanh Trân

    Chức vụ/chức danh: Kế toán

    ĐT: 0294.3864324

    Email: tranthanhtran@sgdtravinh.edu.vn

    

        6. Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên

    Chức vụ/chức danh: Kế toán

    ĐT: 0294.3864324

    Email: thanhnguyenbql1@gmail.com

 

        7. Ông Huỳnh Quốc Tiến

        Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

    ĐT: 0294.3864324

        Email:huynhquoctien@sgdtravinh.edu.vn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 8
  Hôm nay: 5773
  Tổng lượt truy cập: 327199