Truy cập nội dung luôn

Phòng Kế hoạch - Tài chính Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Chức năng

   Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, công tác tài chính và thống kê ngành giáo dục của Sở; thực hiện quản lý nhà nước về cơ sở vật chất và thiết bị trường học, các chương trình, dự án đầu tư phát triển ngành thuộc phạm vi, trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo

   - Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo.

   - Quy hoạch phát triển ngành giáo dục, quy hoạch mạng lưới trường lớp học.

   - Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo dài hạn, trung hạn và hằng năm.

b) Tài chính, tài sản

   - Hướng dẫn lập dự toán, tổng hợp dự toán thu chi ngân sách hằng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm của Sở; đề xuất phương án phân bổ tài chính của Sở; tham mưu phân bổ kinh phí của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; kiểm tra sử dụng ngân sách nhà nước của Sở và giám sát phân bổ, sử dụng ngân sách trong toàn ngành; xét duyệt quyết toán kinh phí chi thường xuyên của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp quyết toán ngân sách chi thường xuyên, chi các dự án, đề án, chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm của Sở; xây dựng các quy định định mức, chính sách thu hút các nguồn lực tài chính cho phát triển ngành.

   - Hướng dẫn thực hiện cơ chế thu, sử dụng giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chính sách học bổng từ ngân sách nhà nước, chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, gia đình chính sách và các chính sách khác đối với người học.

   - Thực hiện trách nhiệm của cơ quan quản trực tiếp đối với việc quản lý tài chính, tài sản của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

   - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước hằng năm được giao của cơ quan Sở.

   - Hướng dẫn, kiểm soát, thanh toán, quyết toán thu, chi tài chính qua tài khoản của cơ quan Sở.

   - Thẩm định, trình cấp thẩm quyền các nội dung liên quan đến chủ trương, phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với kinh sự nghiệp thường xuyên, mua sắm, sữa chữa nhỏ hàng năm, theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

c) Thống kê ngành giáo dục

   - Xây dựng các chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

   - Thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục; phân tích và dự báo thống kê.

d) Cơ chế chính sách phát triển cơ sở vật chất và thiết bị trường học

   - Kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục, các cơ sở đào tạo thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị trường học.

   - Hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư, xã hội hóa phát triển cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

   - Quản lý nội dung, quy cách, chất lượng thiết bị dạy học.

đ) Chương trình, đề án cơ sở vật chất, thiết bị trường học

   - Hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và toàn ngành.

   - Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và ngành theo phân công của cấp thẩm quyền.

   - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các các chương trình, đề án cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và ngành.

e) Đầu tư

   - Hướng dẫn, tổng hợp dự toán kế hoạch trung hạn, hằng năm về đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án mua sắm trang thiết bị đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở với mọi nguồn vốn.

   - Phối hợp thẩm định các yếu tố kỹ thuật của các dự án đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học thuộc thẩm quyền của Sở.

   - Phối hợp thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị trường học thuộc thẩm quyền của Sở.

   - Tham mưu thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

   - Tham mưu tổ chức các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài, vận động tài trợ; chuyển giao công nghệ, mô hình giáo dục. Quản lý việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

 

Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh

   Số 14 – Đường 19/5 – Phường 1 – Thành phố Trà Vinh

   Điện thoại: 0294. 3866638

   Email: phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

Nhân sự

  1. Ông Tăng Phương Quang – Trưởng phòng
  2. Bà Châu Thị Thanh Diệu – Kế toán trưởng
  3. Ông Huỳnh Quốc Tiến – Chuyên viên
  4. Ông Lưu Cao Cảnh – Chuyên viên
  5. Bà Vương Thị Thu Vân – Chuyên viên
  6. Bà Trần Thanh Trân – Kế toán
  7. Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên – Kế toán