Truy cập nội dung luôn

Phòng tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng Phòng tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng

* Chức năng: 

 

    Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức, cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Giáo dục và đào tạo.

 

    * Nhiệm vụ:

 

    - Xây dựng văn bản, giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các Sở có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện - thành phố. Hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

 

    - Giúp Giám đốc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo, Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện - thành phố.

 

    - Xây dựng đề án giúp Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo ở địa phương. Giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng cơ cấu tổ chức và biên chế của ngành ở địa phương.

 

    - Chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính - Xây dựng cơ bản và các Phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định các điều kiện giúp Giám đốc Sở tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc phạm vi quản lý cuả Sở theo quy định của pháp luật. 

 

    - Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về công tác tổ chức cán bộ sau khi được phê duyệt.

 

    - Làm đầu mối phối hợp với các phòng có liên quan, tham mưu Giám đốc Sở trong công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của ngành; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 

    - Dự thảo, trình Giám đốc Sở quyết định bố trí, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, công nhận hết thời gian tập sự, thử việc và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức thuộc diện Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý theo quy định của pháp luật.

 

    - Tham mưu, giúp Giám đốc Sở: Xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trong toàn ngành. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện qui hoạch, kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cử cán bộ quản lý, giáo viên đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học…. Làm đầu mối phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính  - Xây dựng cơ bản giúp Giám đốc Sở đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chính sách thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ đối với ngành. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành. Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, quản lý, việc cấp phép cho cán bộ, giáo viên đi tham quan học tập, du lịch ở nước ngoài.  Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định pháp luật Xây dựng, tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo của ngành hàng năm; phân bổ chỉ tiêu biên chế của sự nghiệp giáo dục công lập đối với các đơn vị trực thuộc Sở sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục hàng năm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

    - Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở tham mưu Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân có liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật.

 

    - Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo đối với các trường: cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm ngoại ngữ - tin học công lập, ngoài công lập trên địa bàn. 

 

    - Chủ trì phối hợp với các cơ quan, các phòng chức năng Sở có liên quan trong việc thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn, giúp Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động đối với các trung tâm ngoại ngữ -tin học, trung tâm bồi dưỡng văn hoá, trung tâm luyện thi; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục này theo quy định của pháp luật. 

 

    - Chủ trì phối hợp với các cơ quan, các phòng chức năng Sở có liên quan trong việc thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn, giúp Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động đối với cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục này theo quy định của pháp luật.

 

    - Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, giúp Giám đốc Sở trong việc cấp và thu hồi đăng ký hoạt động của các tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc ở nước ngoài ở các trình độ phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; kiểm tra hoạt động của tổ chức này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của pháp luật; thống kê, tổng hợp người đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

 

    - Hướng dẫn và kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ của các đơn vị trực thuộc Sở và trực thuộc các phòng Giáo dục huyện - thành phố. 

 

    - Thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức toàn ngành về lĩnh vực tổ chức cán bộ. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức theo qui định chung của Nhà nước.

 

    - Xây dựng, cập nhật bổ sung cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, giáo viên toàn ngành (chương trình PMIS).

 

    - Lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí chuyên môn nghiệp vụ kịp thời, đúng qui định tài chính.

 

    - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được thừa lệnh Giám đốc Sở ký các loại văn bản sau đây: Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo phụ trách khối (trong những cuộc họp về công tác Tổ chức cán bộ) đến các đơn vị có liên quan. Xác nhận lý lịch của cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc Sở. Giấy nghỉ phép (những trường hợp xin nghỉ dưới một tháng) theo đúng qui định. Các loại giấy mời giải quyết công việc về tổ chức cán bộ, giấy báo nhận công tác đối với những trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên mới được tuyển dụng, giấy nhắc nhở nộp báo cáo. 

 

    * Nhân sự:

 

 

  1. Ông Phan Văn Ly Băn

        Chức vụ, chức danh: Trưởng phòng

    ĐT: 0294.3864305

        Email: phanvanlyban@sgdtravinh.edu.vn

 

 

    2. Ông Thạch Thành Trung

    Chức vụ/chức danh: P.Trưởng phòng

    ĐT: 0294.3864305

        Email: phongtochuc@sgdtravinh.edu.vn

 

    3. Ông Hứa Thanh Long

    Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

    ĐT: 0294.3864305

    Email: phongtochuc@sgdtravinh.edu.vn

 

        4. Ông Nguyễn Minh Tân

        Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

        ĐT: 0294.3867725

        Email:nguyenminhtan@sgdtravinh.edu.vn

 

         5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa

        Chức vụ/chức danh: Chuyên viên

        ĐT: 0294.3867725

        Email:nguyenthingochoa@sgdtravinh.edu.vn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 5861
  Tổng lượt truy cập: 327287