Truy cập nội dung luôn

Phòng tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng Phòng tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng

Chức năng

a) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức, người lao động đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở

b) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

c) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên.

d) Giúp Giám đốc thực hiện quản lý nhà nưóc về hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tổ chức bộ máy

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở, các đơn vị thuộc Sở.

- Thẩm định hồ sơ; thẩm định thực tế đề án thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, đổi tên, chuyển đổi loại hình, giải thể các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

b) Quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiểm, luân chuyển, đánh giá nhân sự

- Tham mưu quy hoạch các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở. Thực hiện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Sở;

- Xây dựng danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở trong tổng số viên chức được giao; hướng dẫn, tổ chức thực h ện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định; xây dựng quy định và tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định; cử và quản lý cán bộ làm công tác hợp tác giáo dục ở nước ngoài;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện đánh giá công c lức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định.

c) Đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động.

- Tổ chức thực hiện nâng ngạch/hạng, chuyển ngạch/hạng, lương và phụ cấp theo lương, chế độ bảo hiểm, hưu trí, kéo dài thời gian công tác và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn và kiểm tra công tác kê khai tài sản đối với công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên giáo dục.

- Hướng dẫn xác định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền về thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho nhà giáo.

d) Phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục.

- Kiểm tra, đánh giá thực hiện các quy định về chuẩn/khung năng lực; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục.

đ) Giáo dục chính trị, tư tưởng

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Triển khai thực hiện nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Theo dõi, xử lý các vấn đề về chính trị, tư tưởng trong học sinh, sinh viên; hướng dẫn công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị chuyên trách trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại các sở giáo dục và đào tạo.

e) Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

- Triển khai thực hiện nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; môi trường giáo dục nền nếp, kỷ cương, lành mạnh, thân thiện; công tác giáo dục thấm mỹ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong học sinh, sinh viên.

- Hướng dẫn học sinh, sinh viên khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội vào mục đích học tập và giải trí lành mạnh; công tác Đoàn, Hội, Đội và công tác thanh niên trong trường học

g) Học sinh, sinh viên

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định về chế độ, chính sách (học phí, học bổng, trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo...) cho học sinh, sinh viên.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý học sinh, sinh viên; đảm bảo an ninh trật tự; giáo dục phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm; phòng chống bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tư vấn học đưcng, tư vấn hướng nghiệp, dịch vụ việc làm, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, dịch vụ công tác xã hội, công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên.

h) Bảo đảm an ninh

- Hướng dẫn những nội dung mới về sự chỉ dạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về an ninh cho học sinh, sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống khủng bố; an ninh, trật tự an toàn của Sở và trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

i) Quan hệ quốc tế

- Tham mưu đàm phán, ký kết, thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp tác khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hoặc đình chỉ các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế thuộc Sở.

- Tham mưu cử công chức, viên chức đi công tác nước ngoài ngắn hạn; giải quyết các thủ tục, tổ chức đánh giả kết quả làm việc của các đoàn ra do lãnh đạo Sở chủ trì.

- Tham mưu tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Sở; hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hợp tác quốc tế tại các cơ sở giáo dục.

k) Giáo dục quốc tế

- Triển khai thực hiện việc quản lý công chức, viên chức thuộc Sở học tập ở nước ngoài.

- Tuyển chọn, cử công chức, viên chức học tập lại nước ngoài theo các chương trình, đề án học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước.

- Hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của tỉnh Trà Vinh và nước ngoài về liên kết chương trình giáo dục, đào tạo; trao đổi giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Thực hiện các dịch vụ công về giáo dục và đào tạo quốc tế.

l) Đầu tư với nước ngoài

- Tham mưu thực hiện cảc cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

- Tham mưu tổ chức các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đâu tư nước ngoài, vận động tài trợ; chuyển giao công nghệ, mô hình giáo dục. Quản lý việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học; quản lý các cơ sở giáo dục của nước ngoài tại tỉnh Trà Vinh.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

 

Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh

Số 14 – Đường 19/5 – Phường 1 – Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 0294. 3864305

Email: phongtochuc@sgdtravinh.edu.vn

Nhân sự

  1. Ông Phan Văn Ly Băn – Trưởng phòng
  2. Ông Thạch Thành Trung – Phó trưởng phòng
  3. Ông Hứa Thanh Long – Chuyên viên
  4. Ông Nguyễn Minh Tân – Chuyên viên
  5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa – Chuyên viên

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 407
  Tổng lượt truy cập: 588592