Truy cập nội dung luôn

Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức

1. Giám đốc Nguyễn Thị Bạch Vân

     a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; Thanh tra; phòng chống tham nhũng; tiếp công dân, tổ chức đối thoại với công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch, tài chính, tài sản; thực hành tiết kiệm; dân vận chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ cơ quan; phụ trách xây dựng cơ bản, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập; văn phòng; hành chính quản trị; Cải cách hành chính và ISO của cơ quan Sở GDĐT; thi đua - khen thưởng; xây dựng nông thôn mới; Quân sự, quốc phòng, an ninh; bảo vệ bí mật nhà nước; Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT; Truyền thông, thông tin, báo chí của ngành; phát ngôn của Sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục; Giáo dục Trung học; giáo dục quốc phòng, an ninh trường học; giáo dục thể chất, hoạt động thể dục, thể thao; y tế trường học.

     b) Phụ trách các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Thanh tra Sở; Tổ chức cán bộ - Chính trịnh tư tưởng; Kế hoạch – Tài chính; Văn phòng Sở.

     c) Theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục - đào tạo tại các huyện: Cầu Ngang, Tiểu Cần và Thành phố Trà Vinh.

    d) Thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục (PCGD-XMC, xây dựng XHHT); Hội đồng Thi đua Khen thưởng; Hội đồng Quốc phòng và an ninh; Ban chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh; Ủy viên MTTQVN; Ban chỉ huy Quân sự tỉnh; chính sách BHXH-BHYT; Ban chỉ đạo nông thôn mới; Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và một số ban khác.

     e) Sinh hoạt chính trị tại: Chi bộ 3 (Văn phòng, KHTC).

     f) Chủ tài khoản số 01: ngành và cơ quan Sở.

2. Phó Giám đốc Thạch Tha Lai

     a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục Thường xuyên; Giáo dục Dân tộc; Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Giáo dục Đại học; các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ, ứng dụng CNTT; tư vấn du học; hợp tác quốc tế; giáo dục có yếu tố nước ngoài; công tác Đoàn, Đội trường học; nghiên cứu khoa học; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn vệ sinh lao động; xây dựng xã hội học tập; công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ; hoạt động của Hội Khuyến học; Hội Cựu giáo chức.

     b) Phụ trách các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Trung học – Thường xuyên – Khảo thí – dân tộc.

     c) Theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục - đào tạo tại các huyện: Trà Cú, Cầu Kè và Châu Thành.

    d) Thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn; Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động; Ban chỉ đạo Đề án giảm nghèo; Ban chỉ đạo Đề án Lao động nông thôn; Hội đồng PBGDPL; Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em; Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và một số ban khác.

    e) Sinh hoạt chính trị tại: Chi bộ 2 (Phòng Trung học – Thường xuyên – dân tộc – Khảo thí).

    f) Chủ tài khoản số 02 (tài khoản ủy quyền): ngành và cơ quan Sở.

3. Phó Giám đốc Tăng Thị Ngọc Mai

      a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục trẻ khuyết tật, giáo dục hòa nhập; phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu; phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn của ngành; phòng, chống AIDS, ma túy, tệ nạn trong trường học; an toàn trường học; an toàn giao thông của ngành; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; chính trị tư tưởng; học sinh, sinh viên; pháp chế ngành giáo dục; phổ biến, giáo dục pháp luật; Dân vận cơ quan; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành GD&ĐT; Công tác nữ công, bình đẳng giới; Công tác phối hợp với Công đoàn ngành.

      b) Phụ trách các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học.

     c) Theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục - đào tạo tại các huyện: Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và Càng Long.

     d) Thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục (PCGD-XMC, xây dựng XHHT); Thi đua Khen thưởng; Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và một số ban khác.

      e) Sinh hoạt chính trị tại: Chi bộ 1 (Phòng Mầm non – Tiểu học)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 89
  Tổng lượt truy cập: 521350