Truy cập nội dung luôn

Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức

1. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Bạch Vân, thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Sở GDĐT.

     a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; Thanh tra; phòng chống tham nhũng; tiếp công dân, tổ chức đối thoại với công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch, tài chính, tài sản; thực hành tiết kiệm; dân vận chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ cơ quan; phụ trách xây dựng cơ bản, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập; văn phòng; hành chính quản trị; Cải cách hành chính và ISO của cơ quan Sở GDĐT; thi đua - khen thưởng; xây dựng nông thôn mới; Quân sự, quốc phòng, an ninh; bảo vệ bí mật nhà nước; Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT; Truyền thông, thông tin, báo chí của ngành; phát ngôn của Sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục; Giáo dục Trung học; giáo dục quốc phòng, an ninh trường học; giáo dục thể chất, hoạt động thể dục, thể thao; y tế trường học.

     b) Phụ trách các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Thanh tra Sở; Tổ chức cán bộ - Chính trịnh tư tưởng; Kế hoạch – Tài chính; Văn phòng Sở.

     c) Theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục - đào tạo tại các huyện: Cầu Ngang, Tiểu Cần và Thành phố Trà Vinh.

    d) Thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục (PCGD-XMC, xây dựng XHHT); Hội đồng Thi đua Khen thưởng; Hội đồng Quốc phòng và an ninh; Ban chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh; Ủy viên MTTQVN; Ban chỉ huy Quân sự tỉnh; chính sách BHXH-BHYT; Ban chỉ đạo nông thôn mới; Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và một số ban khác.

     e) Sinh hoạt chính trị tại: Chi bộ 3 (Văn phòng, KHTC).

     f) Chủ tài khoản số 01: ngành và cơ quan Sở.

2. Phó Giám đốc Thạch Tha Lai

     a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục Thường xuyên; Giáo dục Dân tộc; Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; Giáo dục Đại học; các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ, ứng dụng CNTT; tư vấn du học; hợp tác quốc tế; giáo dục có yếu tố nước ngoài; công tác Đoàn, Đội trường học; nghiên cứu khoa học; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn vệ sinh lao động; xây dựng xã hội học tập; công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ; hoạt động của Hội Khuyến học; Hội Cựu giáo chức.

     b) Phụ trách các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Trung học – Thường xuyên – Khảo thí – dân tộc.

     c) Theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục - đào tạo tại các huyện: Trà Cú, Cầu Kè và Châu Thành.

    d) Thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn; Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động; Ban chỉ đạo Đề án giảm nghèo; Ban chỉ đạo Đề án Lao động nông thôn; Hội đồng PBGDPL; Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em; Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và một số ban khác.

    e) Sinh hoạt chính trị tại: Chi bộ 2 (Phòng Trung học – Thường xuyên – dân tộc – Khảo thí).

    f) Chủ tài khoản số 02 (tài khoản ủy quyền): ngành và cơ quan Sở.

3. Phó Giám đốc Tăng Thị Ngọc Mai

      a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục trẻ khuyết tật, giáo dục hòa nhập; phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu; phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn của ngành; phòng, chống AIDS, ma túy, tệ nạn trong trường học; an toàn trường học; an toàn giao thông của ngành; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; chính trị tư tưởng; học sinh, sinh viên; pháp chế ngành giáo dục; phổ biến, giáo dục pháp luật; Dân vận cơ quan; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành GD&ĐT; Công tác nữ công, bình đẳng giới; Công tác phối hợp với Công đoàn ngành.

      b) Phụ trách các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học.

     c) Theo dõi, chỉ đạo công tác giáo dục - đào tạo tại các huyện: Duyên Hải, thị xã Duyên Hải và Càng Long.

     d) Thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục (PCGD-XMC, xây dựng XHHT); Thi đua Khen thưởng; Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục phổ thông và một số ban khác.

      e) Sinh hoạt chính trị tại: Chi bộ 1 (Phòng Mầm non – Tiểu học)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 522
  Tổng lượt truy cập: 502873