Truy cập nội dung luôn

Thanh tra Thanh tra

* Chức năng:

 

    - Giúp Giám đốc Sở thực hiện quyền thanh tra về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Giáo dục và đào tạo theo qui định của pháp luật về thanh tra.

 

    - Giúp Giám đốc Sở thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở theo qui định của pháp luật 

 

    * Nhiệm vụ:

 

    - Trình Giám đốc Sở chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Theo dõi tổng hợp tình hình công tác thanh tra theo định kỳ và báo cáo Giám đốc Sở.

 

    - Xây dựng và trình Giám đốc Sở ban hành hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản, các tài liệu nghiệp vụ về thanh tra giáo dục. Hướng dẫn, chỉ đạo công tác và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức thanh tra nhân dân trong các trường học và các cơ sở giáo dục.

 

    - Thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục của các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Giám đốc Sở và các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề cần giải quyết, xử lý và những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung trong các qui định quản lý, trong các biện pháp chỉ đạo để tăng cường hiệu quả quản lý sự nghiệp giáo dục & đào tạo.

 

    - Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý giáo dục, việc thực hiện những quy định, quy chế chuyên môn tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

 

    - Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

 

    - Xử phạt vi phạm hành chính và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo qui định của pháp luật.

 

    - Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền về việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; việc thực hiện chính sách thực hành tiết kiệm, thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí theo qui định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

    - Thanh tra việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở.

 

    - Tổ chức tiếp công dân, giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở và theo qui định của pháp luật. Thanh tra, kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các phòng giáo dục và đào tạo và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

    - Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ và các phòng có liên quan chỉ đạo các đơn vị giáo dục thuộc ngành trong việc tuyển chọn, bổ nhiệm, quản lý đào tạo và bồi dưỡng thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra giáo dục.

 

    - Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục, Phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục chuyên nghiệp tổ chức việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, cấp phát, thu hồi văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của các đơn vị thuộc ngành quản lý và các văn bằng chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành đang sử dụng. 

 

    - Phối hợp với Phòng Giáo dục thường xuyên - Giáo dục chuyên nghiệp kiểm tra các trường trung cấp chuyên nghiệp, các tổ chức, các cơ sở giáo dục thực hiện các quy định về giáo dục trung cấp chuyên nghiệp: công tác tuyển sinh, đào tạo và liên kết đào tạo, việc quản lý cấp phát văn bằng chứng chỉ của học viên.

 

    - Tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra công tác coi thi, chấm thi theo qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

    - Phối hợp với các phòng chức năng có liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân có liên quan đến lĩnh vực giáo dục ở địa phương. Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật.

 

    - Tham gia và theo dõi các hoạt động của các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực thanh tra.

 

    - Tổng kết kinh nghiệm về lĩnh vực thanh tra giáo dục.

 

    - Lập dự toán, thực hiện và quyết toán kinh phí chuyên môn nghiệp vụ kịp thời, đúng qui định tài chính.

 

    - Chánh Thanh tra Sở được thừa lệnh Giám đốc Sở ký thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo phụ trách khối (trong những cuộc họp về công tác thanh tra) đến các đơn vị có liên quan.

 

    * Nhân sự:

 

 

    1. Ông Nguyễn Quốc Phương

    Chức vụ/chức danh: Chánh thanh tra

    ĐT: 0294.3867342

    Email: nguyenquocphuong@sgdtravinh.edu.vn

 

        2. Ông Trần Văn Em

    Chức vụ/chức danh: Phó Chánh thanh tra

    ĐT: 0294.3867342

    Email:tranvanem@sgdtravinh.edu.vn

 

        3. Ông Diệp Sang Chi Tra

    Chức vụ/chức danh: Thanh tra viên

    ĐT:  0294.3867342

    Email: diepsangchitra@sgdtravinh.edu.vn

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 9
  Hôm nay: 5774
  Tổng lượt truy cập: 327200