Truy cập nội dung luôn

Thanh tra Thanh tra

1. Chức năng

   Giúp Giám đốc quản lý nhà nước về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ. Thanh tra có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

đ) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

g) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

h) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh

   Số 14 – Đường 19/5 – Phường 1 – Thành phố Trà Vinh

   Điện thoại: 0294. 3867342

   Email: phongthanhtra@sgdtravinh.edu.vn

Nhân sự

  1. Ông Nguyễn Quốc Phương - Chánh Thanh tra
  2. Ông Trần Văn Em – Phó Chánh Thanh tra
  3. Ông Diệp Sang Chi Tra – Thanh tra viên
  4. Ông Đào Văn Hưởng - Thanh tra viên