Truy cập nội dung luôn

Thanh tra Thanh tra

Chức năng

- Giúp Giám đốc quản lý nhà nước về cồng tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng; thanh tra chuyên ngành; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.

- Thanh tra có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng

- Thanh tra hành chính đối với các đơn vị trực thuộc Sở; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở;

- Đôn đôc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định;

- Quản lý về cồng tác phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy.

b) Thanh tra chuyên ngành

- Thanh tra chuyên ngành đối với các cơ sở giáo dục đào tạo, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

- Kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện pháp luật, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

- Kiểm tra tính hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các vụ việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thanh tra lại vụ việc đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở.

c) Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo

- Thực hiện công tác tiếp công dân của Sở.

- Thực hiện công tác xử lý đơn thư của Sở theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Sở; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

 

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh

Số 14 – Đường 19/5 – Phường 1 – Thành phố Trà Vinh

Điện thoại: 0294. 3867342

Email: phongthanhtra@sgdtravinh.edu.vn

Nhân sự

  1. Ông Nguyễn Quốc Phương - Chánh Thanh tra
  2. Ông Trần Văn Em – Phó Chánh Thanh tra
  3. Ông Diệp Sang Chi Tra – Thanh tra viên
  4. Ông Đào Văn Hưởng - Thanh tra viên

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 432
  Tổng lượt truy cập: 614981