Truy cập nội dung luôn

Thi đua - Khen thưởng Thi đua - Khen thưởng

​Công văn số 214/HĐNGNDNGƯT ngày 28/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 15 năm 202...
DANH SÁCH NHÀ GIÁO ƯU TÚ TỈNH TRÀ VINH - 03/01/2020 (số lượt xem: 1856)
DANH SÁCH NHÀ GIÁO ƯU TÚ TỈNH TRÀ VINH đến tháng 12/2019  ...
Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn thi đua, khen thưởng ngành Giáo dụ...
Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ, thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ...
Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh, ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vin...
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ...

Kế hoạch số 75/KH-SGDĐT ngày 9/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

...
​​Kế hoạch số 74/KH-SGDĐT ngày 9/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh, Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua khen thưở...
Kế hoạch số 871/KH-BGDĐT ngày 20/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025<...
Xem thêm >>