Truy cập nội dung luôn

Thống kê - Số liệu Thống kê - Số liệu

​Danh sách gồm:  + Cơ sở ngoại ngữ: 15 cơ sở  + Toán trí tuệ: 02 cơ sở  + Giáo dục kỹ năng sống: 02 cơ sở  Trong đó: cấp mới: 04 cơ sở, gia hạn: 15 cơ sở...
Danh sách gồm: 26 trường (đã công nhận: 25 trường, đang trình hồm sơ: 01 trường), trong đó: 
 + Mầm non: 02 trường
 + Tiểu học: 07 trường
 + THCS: 11 trường
 + THPT: 06 trường
chi tiết các trường như sau: ...
Xem thêm >>