Truy cập nội dung luôn

Văn phòng Văn phòng

1. Chức năng

     Giúp Giám đốc: xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở, công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, truyền thông, quản trị công sở; thực hiện chức năng quản lý nhà nước bằng pháp luật trong ngành giáo dục, tổ chức thực hiện công tác pháp chế ngành theo quy định; thực hiện quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, an ninh của Sở; quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trong ngành giáo dục; quản lý đất, tài sản, công cụ dụng cụ thuộc trụ sở làm việc của Sở; quản lý nhà nước về công tác chính trị tư tưởng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Tổng hợp, thư ký lãnh đạo Sở

     - Tổng hợp: xây dựng, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao và Quy chế làm việc của Sở; xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của Sở.

     - Thư ký lãnh đạo Sở: thực hiện kế hoạch, lịch làm việc và chuẩn bị các chuyến đi công tác của lãnh đạo Sở; phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo kết luận cuộc họp của lãnh đạo Sở.

b) Hành chính

     - Quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận 1 cửa, công tác văn thư, lưu trữ của Sở theo quy định; kiểm soát văn bản trước khi phát hành; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở.

     - Tổ chức thực hiện hiện đại hóa nền hành chính của Sở, bao gồm: kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phương thức làm việc; hiện đại hóa công sở.

     - In ấn tài liệu phục vụ các hoạt động chỉ đạo, quản lý và điều hành của Sở; phục vụ hội nghị, hội thảo, kỷ niệm các ngày lễ, tết và các hoạt động của cơ quan Sở.

     - Thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định.

     - Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở.

c) Quản trị công sở, bảo đảm điều kiện làm việc

     - Quản lý nhà đất, trụ sở làm việc; sửa chữa, xây dựng cơ bản và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật thuộc cơ quan Sở.

     - Đảm bảo các phương tiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc của cơ quan Sở.

     - Bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn; phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai, bão lụt; cảnh quan, vệ sinh môi trường tại cơ quan Sở.

d) Truyền thông

     - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông của Sở. Thiết lập và duy trì quan hệ công tác với các cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông.

     - Quản lý, điều hành Cổng thông tin điện tử của Sở, hệ thống hội nghị truyền hình giữa Sở với các điểm cầu.

đ) Xây dựng pháp luật trong lĩnh vực giáo dục

     - Tham mưu Giám đốc đề xuất xây dựng chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở; xây dựng kế hoạch thực hiện văn bản quy phạm pháp luật hằng năm và dài hạn của Sở; tổ chức thực hiện văn bản pháp luật; theo dõi, đôn đốc việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

     - Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh do Sở chủ trì soạn thảo.

     - Tham mưu Giám đốc trong việc góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài Sở gửi lấy ý kiến.

e) Kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính

     - Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan đến lĩnh vực giáo dục; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xử lý theo thẩm quyền đối với các văn bản trái pháp luật về giáo dục.

     - Thực hiện việc rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành;

     - Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công bố thủ tục hành chính.

g) Pháp chế ngành giáo dục

     - Xây dựng chương trình và phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục và đội ngũ công chức, viên chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; hướng dẫn, kiểm tra công tác pháp chế ngành.

     - Thực hiện tư vấn pháp luật; tổ chức, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác bồi thường của Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Sở.

h) Thi đua, khen thưởng

     - Xây dựng, triển khai và kiểm tra thực hiện các kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng của ngành.

     - Giúp Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành xét khen thưởng hằng năm đối với cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục và đào tạo.

     - Thực hiện công tác thi đua của Sở Giáo dục và Đào tạo theo khối thi đua các Sở, ngành. Khen thưởng theo chuyên đề, theo đợt; khen thưởng đột xuất; trình khen thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" đối với các tập thể, cá nhân.

     - Tham mưu Giám đốc Sở công nhận danh hiệu thi đua, trình cấp trên quyết định khen thưởng đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, hiệp y khen thưởng đối với tập thể và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.

     - Vận động các nguồn tài trợ; quản lý, kiểm tra việc sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

i) Công tác quân sự, quốc phòng trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở

     - Đăng ký nghĩa vụ quân sự, lực lượng dự bị động viên; tổ chức các hoạt động sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ, tham gia nhiệm vụ phòng thủ khu vực, Kế hoạch động viên thời chiến (B), Kế hoạch chuyển trạng thái khi có chiến tranh (A), Kế hoạch chiến đấu tại chỗ (C).

     - Kiểm tra việc thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho công chức, viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở.

k) Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

     - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

     - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành và các cơ sở giáo dục.

l) Kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

     - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin quản lý ngành và các cơ sở giáo dục.

     - Xây dựng, quản lý, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý, điều hành của Sở và cơ sở giáo dục.

m) Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

     - Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xây dựng, hướng dẫn thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin theo các cấp học và trình độ.

     - Thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin giáo dục và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

n) Giáo dục chính trị, tư tưởng

     - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     - Theo dõi, xử lý các vấn đề về chính trị, tư tưởng trong học sinh; hướng dẫn công tác phát triển Đảng trong học sinh.

     - Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; môi trường giáo dục nền nếp, kỷ cương, lành mạnh, thân thiện; công tác giáo dục thẩm mỹ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong học sinh.

o) Bảo đảm an ninh

     - Hướng dẫn những nội dung mới về sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về an ninh cho học sinh.

     - Xây dựng kế hoạch và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống khủng bố; an ninh, trật tự an toàn của Sở và trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

p) Thực hiện công tác phụ nữ

     - Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành.

     - Triển khai thực hiện công tác nữ công, bình đẳng giới.

q) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh

    Số 14 – Đường 19/5 – Phường 1 – Thành phố Trà Vinh

    Mã định danh: 87053

    Điện thoại: 0294. 3862330 – 0294. 3867538

    Email: vanphongso@sgdtravinh.edu.vn

                vanphong.sotravinh@moet.edu.vn

Nhân sự

  1. Ông Nguyễn Thanh Hiền - Chánh Văn Phòng
  2. Bà Lê Kim Hương – Phó Chánh Văn Phòng
  3. Ông Châu Chí Quang – Phó Chánh Văn Phòng
  4. Ông Mai Văn Phúc – Chuyên viên
  5. Ông Nguyễn Minh Tân - Chuyên viên
  6. Bà Trần Thị Ngọc Nữ - Chuyên viên
  7. Bà Tưởng Thị Tuyền Vẹn – Chuyên viên
  8. Ông Lưu Bá Tòng – Bảo vệ
  9. Ông Đào Văn Lợi – Phục vụ