Truy cập nội dung luôn

Văn phòng Văn phòng

* Chức năng: 
 
    Văn phòng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động các phòng chức năng Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo Sở, thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị,  thi đua, pháp chế trong cơ quan và các công tác khác do lãnh đạo Sở phân công. Tham mưu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong ngành, lĩnh vực được giao; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện những công tác khác được giao. 
 
    * Nhiệm vụ: 
 
    - Phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công việc của lãnh đạo Sở: Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch làm việc của cơ quan Sở. Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Sở đến các đơn vị có liên quan. Giúp Giám đốc trong việc cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các tổ chức, cá nhân. Thực hiện chức trách là người phát ngôn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Giúp Giám đốc trong việc trả lời chất vấn của các cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh.
 
    - Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ của cơ quan Sở: Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin liên lạc và bảo mật thông tin trong cơ quan Sở. Thực hiện việc tiếp khách và hiếu, hỷ theo quy định; chịu trách nhiệm về công việc khánh tiết trong các ngày lễ, ngày Tết, hội nghị, hội thảo toàn ngành do lãnh đạo Sở tổ chức. Tổ chức thực hiện công tác quản trị, bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công việc điều hành của lãnh đạo Sở và điều kiện làm việc của cán bộ công chức cơ quan Sở theo quy định của pháp luật, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn cơ quan.
 
    - Bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị tin học của cơ quan Sở. Quản lý vật tư, tài sản của cơ quan Sở.
 
    - Làm thường trực cho Hội đồng thi đua ngành, tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác thi đua của ngành. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
 
    - Thực hiện các quy chế của đơn vị: Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xây dựng quy chế làm việc của cơ quan Sở. Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan. Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế bảo vệ tài sản. Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế về công tác văn thư, lưu trữ. Tổ chức lực lượng và ban tự vệ cơ quan, xây dựng kế hoạch bảo vệ cơ quan, thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, giữ gìn trật tự, an toàn trong cơ quan Sở.  Triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan.
 
    - Tham mưu Giám đốc biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về ngành, lĩnh vực giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao. Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
 
    - Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
    - Làm đầu mối, phối hợp các phòng có liên quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong cơ quan.
 
    - Tham mưu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. 
 
    - Khi được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Phòng Pháp chế nghiên cứu, khảo sát, tổng kết, đánh giá việc thi hành các văn bản quy phạm có liên quan; trên cơ sở đó xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình thực hiện, Phòng Pháp chế có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan. 
 
    - Đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các sở - ngành khác chủ trì soạn thảo có liên quan đến lĩnh vực do ngành mình phụ trách, Phòng Pháp chế có trách nhiệm phối hợp thực hiện và phân công cán bộ trực tiếp tham gia. 
 
    - Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị khác trong Sở Giáo dục và Đào tạo soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
    - Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến: Khi được giao chủ trì chuẩn bị văn bản tham gia ý kiến, Phòng Pháp chế có trách nhiệm nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị văn bản góp ý đúng thời hạn theo yêu cầu của sở - ngành; Khi đơn vị khác của Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì chuẩn bị văn bản tham gia ý kiến, Phòng Pháp chế có trách nhiệm phối hợp để chuẩn bị ý kiến; Trong trường hợp nội dung văn bản góp ý kiến có vấn đề liên quan đến các đơn vị khác nhau trong Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc liên quan đến các cơ quan khác, Phòng Pháp chế có quyền đề nghị đơn vị được giao chủ trì được tham gia ý kiến hoặc đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các cuộc họp có sự tham gia của các cơ quan hữu quan để trao đổi về các vấn đề có liên quan.
 
    - Làm đầu mối giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.
 
    - Tổ chức rà soát thường xuyên và định kỳ hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành của ngành Giáo dục và Đào tạo;  cập nhật văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động pháp luật chuyên ngành của ngành Giáo dục và Đào tạo, tổng hợp, trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả rà soát và phương án xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật.
 
    - Chuẩn bị, trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ý kiến tham gia hoàn thiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật chuyên ngành.
 
    - Chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Tư pháp về nghiệp vụ rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp với các đơn vị có liên quan của Sở Tư pháp trong việc xây dựng các Tổng tập và Tuyển tập văn bản quy phạm pháp luật.
 
    - Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra văn bản trong lĩnh vực chuyên môn của ngành.
 
    - Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Sở Tư pháp kiểm tra các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện - thành phố ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan mình.
 
    - Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tự kiểm tra văn bản do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành khi có yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của cơ quan, tổ chức, các cơ quan thông tin đại chúng và của cá nhân hoặc văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của cơ quan mình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
    - Trao đổi nghiệp vụ kiểm tra văn bản với các đơn vị có liên quan của Sở Tư pháp và các tổ chức pháp chế khác thuộc các sở - ngành khác.
 
    - Phối hợp và tạo điều kiện để các đơn vị có liên quan kiểm tra văn bản, kiểm tra theo thẩm quyền.
 
    - Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc phối hợp với Sở Tư pháp rà soát văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo và tổ chức mạng lưới thông tin, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc kiểm tra văn bản ở địa phương.
 
    - Chuẩn bị báo cáo 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu về công tác kiểm tra văn bản trình Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi Giám đốc Sở Tư pháp.
 
    - Phòng Pháp chế - Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, phát hiện và báo cáo về nội dung sai trái của văn bản với cơ quan có thẩm quyền theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2005/TT-BTP.
 
    - Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan của Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức khác thực hiện các hoạt động thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức trong cơ quan thông qua các hình thức như biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật, tập huấn về văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng về lĩnh vực công tác do cơ quan mình quản lý.
 
    - Phối hợp với các đơn vị có liên quan của cơ quan giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch tổ chức thực hiện pháp luật của ngành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong cơ quan, các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý; phúc tra các kết luận của Thanh tra khi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có yêu cầu.
 
    - Các công tác khác:  Chánh Văn phòng được thừa lệnh Giám đốc Sở ký các văn bản: Thông báo ý kiến kết luận của lãnh đạo Sở trong các cuộc họp do Ban Giám đốc chủ trì đến các đơn vị có liên quan, ký giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy triệu tập hội nghị trong phạm vi ngành, thư mời họp trong phạm vi ngành, các bản sao y, sao lục văn bản. Xử lý phân phối công văn đi, đến hàng ngày (đối với những văn bản có liên quan đến nhiều bộ phận, có độ "MẬT", độ "KHẨN" trước khi xử lý phải xin ý kiến của Thủ trưởng cơ quan). Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả phương tiện đi lại để phục vụ lãnh đạo Sở, các đoàn công tác của Sở khi có yêu cầu, kể cả các công tác đột xuất. Tiếp khách khi được lãnh đạo Sở ủy quyền.
 
    * Nhân sự:
 
        1. Ông Nguyễn Thanh Hiền
        Chức vụ/chức danh: Chánh văn phòng
        ĐT:  0294.3862330
        Email:nguyenthanhhien@sgdtravinh.edu.vn
 
        2. Bà Lê Kim Hương
    Chức vụ/chức danh: Phó Chánh văn phòng
        ĐT:  0294.3862330
    Email: lekimhuong@sgdtravinh.edu.vn
        3. Ông Châu Chí Quang
Chức vụ/chức danh: Phó Chánh văn phòng
ĐT:  0294.3862330
 
    Email:quang@sgdtravinh.edu.vn
 
        4. Bà Tưởng Thị Tuyền Vẹn
Chức vụ/chức danh: Chuyên viên
    ĐT:  0294.3862330
    Email:tuongthituyenven@sgdtravinh.edu.vn
 
        5. Ông Đào Văn Hưởng
    Chức vụ/chức danh: Chuyên viên
    ĐT:  0294.3862330
    Email:daovanhuong@sgdtravinh.edu.vn
       
        6. Ông Tăng Kiên Cường
    Chức vụ/chức danh: Tài xế
    ĐT:  0294.3862330
 
        7. Ông Lưu Bá Tòng
    Chức vụ/chức danh: Bảo vệ
    ĐT:  0294.3862330
 
        8. Ông Đào Văn Lợi
    Chức vụ/chức danh: Phục vụ
    ĐT:  0294.3862330
 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 5766
  Tổng lượt truy cập: 327192