Kết quả lựa chọn giá dịch vụ đặt hàng bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trực thuộc Sở năm 2024
Phóng to Thu nhỏ In

Thông báo số 79/TB-SGDĐT ngày 09/5/2024 của SGDĐT Kết quả lựa chọn giá dịch vụ đặt hàng bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên trực thuộc Sở năm 2024

Xem chi tiết nội dung Thông báo số 79/TB-SGDĐT tại đây

Xem chi tiết nội dung Kế hoạch số 35/KH-SGDĐT tại đây

Xem chi tiết nội dung Thông báo số 24/TB-SGDĐT tại đây

Xem chi tiết nội dung Biên bản tại đây

 

 


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: