Truy cập nội dung luôn

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên môn Chuyên môn

Học tập - kinh nghiệm Học tập - kinh nghiệm

Khuyến học khuyến tài Khuyến học khuyến tài

Hoạt động phong trào Hoạt động phong trào

Thông tin thi Thông tin thi

Nghiên cứu giáo dục Nghiên cứu giáo dục

Thông tin pháp luật Thông tin pháp luật

QĐ số 503/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh QĐ số 503/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021...

Văn bản mới Văn bản mới

 QĐ v/v thành lập Hội đồng thi "Làm đồ dùng dạy học cấp tỉnh" Năm học 2018-2019
 Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường
 Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đảm bảo an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường
 Quyết định số 346 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công bố công khai dự toán NSNN bổ sung quý I/2019
 Quyết định số 345 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác quý I/2019

Danh sách tin Danh sách tin

Video mới Video mới

Không tìm thấy dữ liệu.

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 19
  Hôm nay: 368
  Tổng lượt truy cập: 12496